Forum


Powrót Informacja o grupach kapitałowych - czy należy umieszczać w ogłoszeniu jako dokument jaki ma złożyć wykonawca?

A.

Agnieszka .....

14

Czy w ogłoszeniu zamieszczanym w BZP należy zamieścić informację, iż wykonawcy muszą nam przedłożyć informację o przynależności/ lub braku przynależności do grup kapitałowych? Obecnie w BZP nie mam możliwości odhaczenia informacji o dokumentach jakie ma przedłożyć wykonawca, a ponieważ jest to jednak dokument na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia, zastanawiam się czy nie umieścić takiej informacji w sekcji III.7) – Inne dokumenty, ponieważ zapis ten nie pasuje do sekcji III.4).
Czy w ogłoszeniu zamieszczanym w BZP należy zamieścić informację, iż wykonawcy muszą nam przedłożyć informację o przynależności/ lub braku przynależności do grup kapitałowych? Obecnie w BZP nie mam możliwości odhaczenia informacji o dokumentach jakie ma przedłożyć wykonawca, a ponieważ jest to jednak dokument na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia, zastanawiam się czy nie umieścić takiej informacji w sekcji III.7) – Inne dokumenty, ponieważ zapis ten nie pasuje do sekcji III.4).
0
2016-09-09 09:42 0

K.

Krystian .....

6

Ja właśnie tak zrobiłem i wkleiłem - Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku Wykonawców występujących wspólnie oświadczenie, o których mowa w zdaniu pierwszym, składa każdy z Wykonawców.
Ja właśnie tak zrobiłem i wkleiłem - Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku Wykonawców występujących wspólnie oświadczenie, o których mowa w zdaniu pierwszym, składa każdy z Wykonawców.
1
2016-09-09 10:29 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy