Forum


Powrót Postepowanie poniżej progów unijnych a zapisy z rozporządzenia

M.

Monika .....

27

W postępowaniach poniżej progów unijnych wykonawcy nadal mogą składać oferty w wersji papierowej (nic się nie zmieniło). Zgodnie z rozporządzeniem zmieniającym rozporządzenie ws. dokumentów jakich zamawiający może żądać od wykonawcy w postępowaniach wszczętych od dnia wejścia w życie rozporządzenia do 31.12.2019 r. w których zgodnie z wyborem zamawiającego nie została dopuszczona możliwość składania dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w rozporządzeniu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej stosuje się zapisy z rozporządzenia zmienianego w brzmieniu nadanym rozporządzeniem z tym, że dokumenty lub oświadczenia składa się w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem, poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje poprzez opatrzenie kopii dokumentu lub kopii oświadczenia sporządzonych w postaci papierowej własnoręcznym podpisem.

Czy jeśli mam standardowe zapisy siwz że zamawiający dopuszcza porozumiewanie się faksem lub drogą elektroniczną poprzez drogę mailową jest OK? Tzn. czy mogę nadal komunikować się faxem (ze środków komunikacji elektronicznej został wyrzucony fax). Chodzi głównie o to że w wezwaniu np. do dostarczenia dokumentów wpisywaliśmy że dokumenty należy dostarczyć do siedziby zamawiającego w danym terminie oraz że dokumenty można przesłać w wyznaczonym terminie na fax lub mail (jednocześnie przesłać listownie lub dostarczyć osobiście do siedziby Zamawiającego).

Jak rozumieć zapis " zgodnie z wyborem zamawiającego nie została dopuszczona możliwość składania dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w rozporządzeniu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej"?
W postępowaniach poniżej progów unijnych wykonawcy nadal mogą składać oferty w wersji papierowej (nic się nie zmieniło). Zgodnie z rozporządzeniem zmieniającym rozporządzenie ws. dokumentów jakich zamawiający może żądać od wykonawcy w postępowaniach wszczętych od dnia wejścia w życie rozporządzenia do 31.12.2019 r. w których zgodnie z wyborem zamawiającego nie została dopuszczona możliwość składania dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w rozporządzeniu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej stosuje się zapisy z rozporządzenia zmienianego w brzmieniu nadanym rozporządzeniem z tym, że dokumenty lub oświadczenia składa się w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem, poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje poprzez opatrzenie kopii dokumentu lub kopii oświadczenia sporządzonych w postaci papierowej własnoręcznym podpisem. Czy jeśli mam standardowe zapisy siwz że zamawiający dopuszcza porozumiewanie się faksem lub drogą elektroniczną poprzez drogę mailową jest OK? Tzn. czy mogę nadal komunikować się faxem (ze środków komunikacji elektronicznej został wyrzucony fax). Chodzi głównie o to że w wezwaniu np. do dostarczenia dokumentów wpisywaliśmy że dokumenty należy dostarczyć do siedziby zamawiającego w danym terminie oraz że dokumenty można przesłać w wyznaczonym terminie na fax lub mail (jednocześnie przesłać listownie lub dostarczyć osobiście do siedziby Zamawiającego). Jak rozumieć zapis " zgodnie z wyborem zamawiającego nie została dopuszczona możliwość składania dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w rozporządzeniu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej"?
0
2019-01-16 12:42 0

W.

Wojciech .....

Fachowiec 615

Od dołu. Jeśli nie została dopuszczona forma elektroniczna to obowiązuje tylko papierowa.
Może być zapis Fax i równocześnie forma papierowa, ale fax to tylko sygnalizowanie czynności (i tak nie wiadomo czy dojdzie potem pocztą), przestał też być formą korespondencji.
Od dołu. Jeśli nie została dopuszczona forma elektroniczna to obowiązuje tylko papierowa. Może być zapis Fax i równocześnie forma papierowa, ale fax to tylko sygnalizowanie czynności (i tak nie wiadomo czy dojdzie potem pocztą), przestał też być formą korespondencji.
0
2019-01-16 14:50 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy