Forum


Powrót Wykaz usług wykonanych - poświadczenie należytego wykonania

E.

Emilia .....

1

Wykonawca był zobligowany do wskazania 3 usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat. Załączył oświadczenie, że na chwilę obecną nie ma możliwości dostarczenia referencji i jeżeli zaistnieje konieczność, to wystąpi do Podmiotów, którym świadczył takie usługi. Zwrócił także uwagę, że świadczył wymagane usługi także dla Zamawiającego i zostały one należycie wykonane (otrzymał referencje).
Czy wobec takiego oświadczenia Wykonawcy Zamawiający powinien wezwać go do pozyskania i przedłożenia dowodów należytego wykonania umowy, również w zakresie usług wykonanych uprzednio na rzecz Zamawiającego?
Wykonawca był zobligowany do wskazania 3 usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat. Załączył oświadczenie, że na chwilę obecną nie ma możliwości dostarczenia referencji i jeżeli zaistnieje konieczność, to wystąpi do Podmiotów, którym świadczył takie usługi. Zwrócił także uwagę, że świadczył wymagane usługi także dla Zamawiającego i zostały one należycie wykonane (otrzymał referencje). Czy wobec takiego oświadczenia Wykonawcy Zamawiający powinien wezwać go do pozyskania i przedłożenia dowodów należytego wykonania umowy, również w zakresie usług wykonanych uprzednio na rzecz Zamawiającego?
0
2019-01-16 12:50 0

M.

Monika .....

27

Zgodnie z rozporządzeniem ws. dokumentów jakich może żądać zamawiający od wykonawców wykaz usług (...) jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

Z jednej strony oświadczenie wystarczy ale z drugiej ma możliwość ich uzyskania od podmiotów na rzecz których świadczył usługi. Jeśli chodzi o usługi które były wykonywane na rzecz zamawiającego to moim zdaniem nie musi - zamawiający ma wiedzę jaki zakres usług został wykonany na jego rzecz, kwotę oraz czy usługi zostały należycie wykonane. np. można załączyć do dokumentacji przetargowej odpowiednie dokumenty świadczące o należytym wykonaniu zamówienia (dokumenty w posiadaniu zamawiającego )
Zgodnie z rozporządzeniem ws. dokumentów jakich może żądać zamawiający od wykonawców wykaz usług (...) jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Z jednej strony oświadczenie wystarczy ale z drugiej ma możliwość ich uzyskania od podmiotów na rzecz których świadczył usługi. Jeśli chodzi o usługi które były wykonywane na rzecz zamawiającego to moim zdaniem nie musi - zamawiający ma wiedzę jaki zakres usług został wykonany na jego rzecz, kwotę oraz czy usługi zostały należycie wykonane. np. można załączyć do dokumentacji przetargowej odpowiednie dokumenty świadczące o należytym wykonaniu zamówienia (dokumenty w posiadaniu zamawiającego )
0
2019-01-16 13:21 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy