Forum


Powrót Komunikacja Zamawiającego z Wykonawcami

M.

Monika .....

27

Zgodnie z rozporządzeniem zmieniającym rozporządzenie ws. użycia środków komunikacji elektronicznej (...) oraz udostępniania i przechowywania dokumentów w postępowaniach poniżej progów wszczętych od 18.10.2018 r. do 31.12.2019 r. przepisów tego rozporządzenia nie stosuje się z wyjątkiem przypadku gdy zamawiający dopuścił możliwość komunikacji zamawiającego z wykonawcami przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w sposób określony w dziale I w rozdziale 2a ustawy Pzp. Podobny jest zapis w rozporządzeniu zmieniającym rozporządzenie ws. rodzajów dokumentów jakich może żądać zamawiający od wykonawcy ( tylko bez wskazania działu I rozdział 2a ustawy).

Patrząc na uzasadnienie do rozporządzeniem zmieniającym rozporządzenie ws. użycia środków komunikacji elektronicznej "... proponowany przepis przejściowy zakłada zastosowanie przepisów rozporządzenia wydanego na podstawie art. 10g ustawy Pzp, do postępowań, w których zamawiający, obok tradycyjnej formy komunikacji, dopuścił możliwość komunikacji zamawiającego z wykonawcami w sposób określony w dziale I rozdziale 2a ustawy Pzp (tj. przy użyciu środków komunikacji elektronicznej), a więc włącznie ze składaniem w postaci elektronicznej (opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektrycznym) ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ustawy Pzp".

Z uzasadnienia do rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie ws. rodzajów dokumentów jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniach wszczętych od dnia 1.10.2018 r. do 31.12.2019 r. w których zgodnie z wyborem zamawiającego nie została dopuszczona możliwość składania dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w rozporządzeniu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, przepisy rozporządzenia stosuje się w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem z tym ,że dokumenty i oświadczenia składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem, poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje poprzez opatrzenie kopii dokumentu lub kopii oświadczenia sporządzonych w postaci papierowej własnoręcznym podpisem.

Jak interpretować powyższy zapis? Proszę wyjaśnijcie mi bo już sama nie wiem jak to powinno prawidłowo wyglądać chcąc przeprowadzić postępowanie poniżej progów unijnych w wersji papierowej (na starych zasadach). Czy jeśli będę mieć zapis że porozumiewanie odbywać się będzie drogą pocztową i że zamawiający dopuszcza porozumiewanie się faksem lub drogą elektroniczną jest OK (oferta w formie papierowej) ? Czy mogę wówczas wezwać wykonawcę np. do uzupełnienia lub dostarczenia dokumentów wysyłając maila i ten wykonawca może złożyć te dokumenty drogą mailową (skany oryginałów lub kopii dokumentów) i jednocześnie przesłanie ich drogą pocztową? Czy w takim przypadku jest już przesłanka do tego aby taki dokument był opatrzony podpisem elektronicznym?
Zgodnie z rozporządzeniem zmieniającym rozporządzenie ws. użycia środków komunikacji elektronicznej (...) oraz udostępniania i przechowywania dokumentów w postępowaniach poniżej progów wszczętych od 18.10.2018 r. do 31.12.2019 r. przepisów tego rozporządzenia nie stosuje się z wyjątkiem przypadku gdy zamawiający dopuścił możliwość komunikacji zamawiającego z wykonawcami przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w sposób określony w dziale I w rozdziale 2a ustawy Pzp. Podobny jest zapis w rozporządzeniu zmieniającym rozporządzenie ws. rodzajów dokumentów jakich może żądać zamawiający od wykonawcy ( tylko bez wskazania działu I rozdział 2a ustawy). Patrząc na uzasadnienie do rozporządzeniem zmieniającym rozporządzenie ws. użycia środków komunikacji elektronicznej "... proponowany przepis przejściowy zakłada zastosowanie przepisów rozporządzenia wydanego na podstawie art. 10g ustawy Pzp, do postępowań, w których zamawiający, obok tradycyjnej formy komunikacji, dopuścił możliwość komunikacji zamawiającego z wykonawcami w sposób określony w dziale I rozdziale 2a ustawy Pzp (tj. przy użyciu środków komunikacji elektronicznej), a więc włącznie ze składaniem w postaci elektronicznej (opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektrycznym) ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ustawy Pzp". Z uzasadnienia do rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie ws. rodzajów dokumentów jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniach wszczętych od dnia 1.10.2018 r. do 31.12.2019 r. w których zgodnie z wyborem zamawiającego nie została dopuszczona możliwość składania dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w rozporządzeniu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, przepisy rozporządzenia stosuje się w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem z tym ,że dokumenty i oświadczenia składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem, poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje poprzez opatrzenie kopii dokumentu lub kopii oświadczenia sporządzonych w postaci papierowej własnoręcznym podpisem. Jak interpretować powyższy zapis? Proszę wyjaśnijcie mi bo już sama nie wiem jak to powinno prawidłowo wyglądać chcąc przeprowadzić postępowanie poniżej progów unijnych w wersji papierowej (na starych zasadach). Czy jeśli będę mieć zapis że porozumiewanie odbywać się będzie drogą pocztową i że zamawiający dopuszcza porozumiewanie się faksem lub drogą elektroniczną jest OK (oferta w formie papierowej) ? Czy mogę wówczas wezwać wykonawcę np. do uzupełnienia lub dostarczenia dokumentów wysyłając maila i ten wykonawca może złożyć te dokumenty drogą mailową (skany oryginałów lub kopii dokumentów) i jednocześnie przesłanie ich drogą pocztową? Czy w takim przypadku jest już przesłanka do tego aby taki dokument był opatrzony podpisem elektronicznym?
0
2019-02-20 15:23 0

J.

Jacek .....

Fachowiec 980

O tym wszystkim jak dokumenty będą składane w postępowaniach poniżej progów decyduje Zamawiający w SIWZ. Rozporządzenie MPiT zmieniające rozporządzenie "o dokumentach" w w paragrafie 2 wyraźnie wskazuje (...)"do dnia 31 grudnia 2019 r., w których, zgodnie z wyborem zamawiającego, nie została dopuszczona możliwość
składania dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w rozporządzeniu, przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, stosuje się przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1"
Oznacza to że jeżeli zamawiający wskaże że wyraźnie że oferta, oświadczenia i dokumenty muszą być składane papierowo i nie dopuszcza środków komunikacji elektronicznej to wykonawca będzie musiał składać wszystyko papierowo. Może też być taka sytuacja że zamawiający chce poniżej progów stosować elektronizację do dokumentów, to wtedy wskazuje to w SIWZ i też będzie dobrze bo odbywa się to zgodnie z wyborem zamawiającego.
O tym wszystkim jak dokumenty będą składane w postępowaniach poniżej progów decyduje Zamawiający w SIWZ. Rozporządzenie MPiT zmieniające rozporządzenie "o dokumentach" w w paragrafie 2 wyraźnie wskazuje (...)"do dnia 31 grudnia 2019 r., w których, zgodnie z wyborem zamawiającego, nie została dopuszczona możliwość składania dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w rozporządzeniu, przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, stosuje się przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1" Oznacza to że jeżeli zamawiający wskaże że wyraźnie że oferta, oświadczenia i dokumenty muszą być składane papierowo i nie dopuszcza środków komunikacji elektronicznej to wykonawca będzie musiał składać wszystyko papierowo. Może też być taka sytuacja że zamawiający chce poniżej progów stosować elektronizację do dokumentów, to wtedy wskazuje to w SIWZ i też będzie dobrze bo odbywa się to zgodnie z wyborem zamawiającego.
0
2019-02-21 07:38 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy