Forum


Powrót DOkumenty do uzupełnienia - pełna elektronizacja

P.

Patrycja .....

2

Jak prawidłowo złożyć dokumenty przez Wykonawcę (przetarg powyżej progów - elektronizacja) 1) informacja z Krajowego Rejestru Karnego , 2) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego , zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego , jedyna możliwość skan podpisany elektronicznie za zgodność z oryginałem ?
Jak prawidłowo złożyć dokumenty przez Wykonawcę (przetarg powyżej progów - elektronizacja) 1) informacja z Krajowego Rejestru Karnego , 2) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego , zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego , jedyna możliwość skan podpisany elektronicznie za zgodność z oryginałem ?
0
2019-03-01 09:51 0

K.

Katarzyna .....

9

Dokumenty i Oświadczenia wymienione w Rozporządzeniu w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia składane są w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia poświadczonej za zgodność z oryginałem :
- Dokument np. Zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji, o ile Wykonawca korzysta ze zdolności innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a stawy pzp
- Oświadczenie dot. Grupy Kapitałowej- Oświadczenie składane w celu potwierdzenia braku podstawy do wykluczenia
- Oświadczenia lub Dokumenty składane na wezwanie Zamawiającego o którym mowa w art. 25 ustawy pzp: Oświadczenia potwierdzające brak podstaw do wykluczenia; Oświadczenia potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu. dot. Wykonawcy/ innych podmiotów, na których zdolności lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy pzp.
a). Poświadczenie za zgodność z oryginałem elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia, następuje przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego.
b). Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów lub oświadczeń, które każdego z nich dotyczą.
c). Dokumenty i Oświadczenia które nie zostały oryginalnie sporządzone w postaci dokumentu elektronicznego, ale w postaci dokumentu papierowego opatrzonego własnoręcznym podpisem mogą być składane jako elektroniczne kopie takiego dokumentu lub oświadczenia (skan dokumentu) potwierdzonej za zgodność z oryginałem kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Dokumenty i Oświadczenia wymienione w Rozporządzeniu w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia składane są w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia poświadczonej za zgodność z oryginałem : - Dokument np. Zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji, o ile Wykonawca korzysta ze zdolności innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a stawy pzp - Oświadczenie dot. Grupy Kapitałowej- Oświadczenie składane w celu potwierdzenia braku podstawy do wykluczenia - Oświadczenia lub Dokumenty składane na wezwanie Zamawiającego o którym mowa w art. 25 ustawy pzp: Oświadczenia potwierdzające brak podstaw do wykluczenia; Oświadczenia potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu. dot. Wykonawcy/ innych podmiotów, na których zdolności lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy pzp. a). Poświadczenie za zgodność z oryginałem elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia, następuje przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego. b). Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów lub oświadczeń, które każdego z nich dotyczą. c). Dokumenty i Oświadczenia które nie zostały oryginalnie sporządzone w postaci dokumentu elektronicznego, ale w postaci dokumentu papierowego opatrzonego własnoręcznym podpisem mogą być składane jako elektroniczne kopie takiego dokumentu lub oświadczenia (skan dokumentu) potwierdzonej za zgodność z oryginałem kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
0
2019-03-01 10:07 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy