Forum


Powrót Wykaz robót budowlanych

N.

Nina .....

6

Witam,
proszę podpowiedzcie:)

Wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania
ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz któ-
rych roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane
należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego
i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione
przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny
o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty;
Proszę o przykłady "INNYCH DOKUMENTÓW"? ( po za protokołem odbioru) .
Witam, proszę podpowiedzcie:) Wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz któ- rych roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty; Proszę o przykłady "INNYCH DOKUMENTÓW"? ( po za protokołem odbioru) .
0
2019-04-05 08:43 0

B.

Beata .....

Fachowiec 310

Wydaje się, że ustawodawca wprowadził taki zapis dla wykonawców, którzy realizowali dla jakiejś Firmy/Zamawiającego robotę budowlaną, nie otrzymali wówczas żadnych referencji itp a aktualnie też ich nie otrzymają, ponieważ firma/Zamawiający (to drugie to rzadkość, ale możliwa) już nie działają/nie prowadzą działalności. Wówczas potwierdzenie należytego wykonania umowy może wystawić np. inspektor nadzoru świadczący usługę ze strony firmy/Zamawiającego.
Wydaje się, że ustawodawca wprowadził taki zapis dla wykonawców, którzy realizowali dla jakiejś Firmy/Zamawiającego robotę budowlaną, nie otrzymali wówczas żadnych referencji itp a aktualnie też ich nie otrzymają, ponieważ firma/Zamawiający (to drugie to rzadkość, ale możliwa) już nie działają/nie prowadzą działalności. Wówczas potwierdzenie należytego wykonania umowy może wystawić np. inspektor nadzoru świadczący usługę ze strony firmy/Zamawiającego.
0
2019-04-05 13:19 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy