Forum


Powrót Konkurs

HS

Hanna Sobkowiak

0

Zgodnie z art. 116 ust. 2 pkt 6 ustawy Pzp Regulamin konkursu zawiera "informację o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć uczestnicy konkursu w celu potwierdzenia spełniania stawianych im wymagań, przepis art. 25 stosuje się odpowiednio". Czy biorąc pod uwagę instrukcję JEDZ: "W przypadku zamówień lub konkursów o wartości równej lub przekraczającej progi unijne wykonawcy zobowiązani są złożyć oświadczenie na standardowym formularzu JEDZ" do konkursu mają także zastosowanie przepisy art. 25a i 26 1-2f, 3a. O tym że zastosowanie mają przepisy art. 26 ust. 3 i 4 jasno stanowi art. 120 ust. 3. Wydaje sie, że uczestnicy konkursu razem z wnioskami powinni złożyć dokumenty potwierdzające spełnianie stawianych w regulaminie wymagań.
Zgodnie z art. 116 ust. 2 pkt 6 ustawy Pzp Regulamin konkursu zawiera "informację o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć uczestnicy konkursu w celu potwierdzenia spełniania stawianych im wymagań, przepis art. 25 stosuje się odpowiednio". Czy biorąc pod uwagę instrukcję JEDZ: "W przypadku zamówień lub konkursów o wartości równej lub przekraczającej progi unijne wykonawcy zobowiązani są złożyć oświadczenie na standardowym formularzu JEDZ" do konkursu mają także zastosowanie przepisy art. 25a i 26 1-2f, 3a. O tym że zastosowanie mają przepisy art. 26 ust. 3 i 4 jasno stanowi art. 120 ust. 3. Wydaje sie, że uczestnicy konkursu razem z wnioskami powinni złożyć dokumenty potwierdzające spełnianie stawianych w regulaminie wymagań.
0
2016-09-19 11:50 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy