Forum


Powrót Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej jako warunek udziału w postępowaniu

A.

Anna .....

16

Zgodnie z aktualnie obowiązującym rozporządzeniem Zamawiający na potwierdzenie warunku udziału może żądać dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Czy nadal można wymagać od wykonawców potwierdzenia opłaty składki ubezpieczeniowej do polisy OC?
Zgodnie z aktualnie obowiązującym rozporządzeniem Zamawiający na potwierdzenie warunku udziału może żądać dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Czy nadal można wymagać od wykonawców potwierdzenia opłaty składki ubezpieczeniowej do polisy OC?
0
2019-04-23 08:48 0

A.

Anna .....

8

W mojej ocenie w aktualnym stanie prawnym nie można żądać dowodu opłacenia polisy - obowiązujące Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia wyraźnie w § 2 ust. 2 pkt 4 stanowi, że zamawiający może wymagać dokumentów "potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego". (Uchylone Rozporządzenie z 2013 r. wyraźnie precyzowało, że zamawiający winien żądać "opłaconej polisy, a w przypadku jej braku, innego dokumentu ...")
W mojej ocenie w aktualnym stanie prawnym nie można żądać dowodu opłacenia polisy - obowiązujące Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia wyraźnie w § 2 ust. 2 pkt 4 stanowi, że zamawiający może wymagać dokumentów "potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego". (Uchylone Rozporządzenie z 2013 r. wyraźnie precyzowało, że zamawiający winien żądać "opłaconej polisy, a w przypadku jej braku, innego dokumentu ...")
0
2019-04-23 12:02 1
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy