Forum


Powrót Referencje

A.

Agnieszka .....

0

Witam wszystkich
Mam problem z referencjami wykazanymi przez jednego z Wykonawcy. Będę wdzięczna za waszą pomoc :)
Wezwałam Wykonawców w trybie art. 26 ust. 2 ustawy do złożenia:
– wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączenie dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. (Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże się co najmniej 2 dostawami odpowiadającymi swoim rodzajem dostawie stanowiącej przedmiot zamówienia)

Wykonawca załączył mi 4 referencje, w których aż 3 wydają mi się "podejrzane":
1) Pierwsza referencja data wykonania usługi do 26.10.2018 r. ale na referencji istnieje zapis że "niniejszym potwierdzamy że dany wykonawca należycie !!!WYWIĄZUJE!!! się z postanowień umowy" co oznacza że referencja była wystawiana w trakcie realizacji usługi, a data podpisania referencji jest z dniem 15 stycznia 2018
2)druga referencja- sytuacja identyczna do pierwszej tylko na referencji w ogóle nie ma daty podpisania referencji
3) trzecia referencja - tutaj wszystko oki ale wątpliwości budzi przedmiot wykonywanej umowy

Stąd moje pytanie czy mogę wezwać tego wykonawce w trybie art 87 ust.1 do wyjaśnień (w przypadku referencji nr 3) i do złożenia nowych referencji w przypadku referencji nr 1 i 2
Witam wszystkich Mam problem z referencjami wykazanymi przez jednego z Wykonawcy. Będę wdzięczna za waszą pomoc :) Wezwałam Wykonawców w trybie art. 26 ust. 2 ustawy do złożenia: – wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączenie dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. (Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże się co najmniej 2 dostawami odpowiadającymi swoim rodzajem dostawie stanowiącej przedmiot zamówienia) Wykonawca załączył mi 4 referencje, w których aż 3 wydają mi się "podejrzane": 1) Pierwsza referencja data wykonania usługi do 26.10.2018 r. ale na referencji istnieje zapis że "niniejszym potwierdzamy że dany wykonawca należycie !!!WYWIĄZUJE!!! się z postanowień umowy" co oznacza że referencja była wystawiana w trakcie realizacji usługi, a data podpisania referencji jest z dniem 15 stycznia 2018 2)druga referencja- sytuacja identyczna do pierwszej tylko na referencji w ogóle nie ma daty podpisania referencji 3) trzecia referencja - tutaj wszystko oki ale wątpliwości budzi przedmiot wykonywanej umowy Stąd moje pytanie czy mogę wezwać tego wykonawce w trybie art 87 ust.1 do wyjaśnień (w przypadku referencji nr 3) i do złożenia nowych referencji w przypadku referencji nr 1 i 2
0
2019-05-15 08:48 0

A.

Anna .....

Fachowiec 116

Wydaje mi się, że lepiej będzie zamiast 87 ust. 1, zastosować 26 ust. 4. a do złożenia nowych referencji art. 26 ust. 3. Referencje nr 1 straciły ważność. Wykonawca powinien starać się o nowe referencje po zakończonej umowie. Referencja nr 2 - jeśli w wykazie dostaw widnieje data zakończenia, to nie można mieć referencji wystawionych w trakcie realizacji. Tak samo jak pisałam wyżej - Wykonawca powinien wystąpić o referencje po zakończonej umowie.
Wydaje mi się, że lepiej będzie zamiast 87 ust. 1, zastosować 26 ust. 4. a do złożenia nowych referencji art. 26 ust. 3. Referencje nr 1 straciły ważność. Wykonawca powinien starać się o nowe referencje po zakończonej umowie. Referencja nr 2 - jeśli w wykazie dostaw widnieje data zakończenia, to nie można mieć referencji wystawionych w trakcie realizacji. Tak samo jak pisałam wyżej - Wykonawca powinien wystąpić o referencje po zakończonej umowie.
0
2019-05-15 09:00 1
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy