Forum


Powrót In-House

M.

Marcin .....

5

Zgodnie z art. 67 ust.1 pkt 12) ustawy Pzp (który wejdzie w życie 01.01.2017 r.) Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli zamówienie udzielane jest przez zamawiającego, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–3a, osobie prawnej, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:
a) zamawiający sprawuje nad tą osobą prawną kontrolę, odpowiadającą kontroli sprawowanej nad własnymi jednostkami, polegającą na dominującym wpływie na cele strategiczne oraz istotne decyzje dotyczące zarządzania sprawami tej osoby prawnej; warunek ten jest również spełniony, gdy kontrolę taką sprawuje inna osoba prawna kontrolowana przez zamawiającego w taki sam sposób,
b) ponad 90% działalności kontrolowanej osoby prawnej dotyczy wykonywania zadań powierzonych jej przez zamawiającego sprawującego kontrolę lub przez inną osobę prawną, nad którą ten zamawiający sprawuje kontrolę, o której mowa w lit. a,
c) w kontrolowanej osobie prawnej nie ma bezpośredniego udziału kapitału prywatnego;

Zgodnie z art. 67 ust. 8 ustawy Pzp (który wejdzie w życie 01.01.2017 r.) do obliczania procentu działalności, o którym mowa w ust. 1 pkt 12 lit. b, pkt 14 lit. b i pkt 15 lit. c, uwzględnia się średni przychód osiągnięty przez osobę prawną lub zamawiającego w odniesieniu do usług, dostaw lub robót budowlanych za 3 lata poprzedzające udzielenie zamówienia.

Moje pytanie brzmi: W przypadku udzielenia takiego zamówienia w dniu 02.01.2017 r. powinienem przyjąć lata 2016, 2015, 2014 problem w tym że 2 stycznia nie będzie jeszcze sprawozdań finansowych bilansów itp. Co prawda nie ma w ww. przepisie określone że właśnie z tych dokumentów powinien wynikać przychód ale jest do dla mnie oczywiste. A może właśnie nie jest?

Jest art. 67 ust 9 ale z pierwszego zdania tego przepisu wynika, że nie ma zastosowania do takiej sytuacji.

Ma ktoś pomysł jak rozwiązać taki problem?
Zgodnie z art. 67 ust.1 pkt 12) ustawy Pzp (który wejdzie w życie 01.01.2017 r.) Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli zamówienie udzielane jest przez zamawiającego, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–3a, osobie prawnej, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki: a) zamawiający sprawuje nad tą osobą prawną kontrolę, odpowiadającą kontroli sprawowanej nad własnymi jednostkami, polegającą na dominującym wpływie na cele strategiczne oraz istotne decyzje dotyczące zarządzania sprawami tej osoby prawnej; warunek ten jest również spełniony, gdy kontrolę taką sprawuje inna osoba prawna kontrolowana przez zamawiającego w taki sam sposób, b) ponad 90% działalności kontrolowanej osoby prawnej dotyczy wykonywania zadań powierzonych jej przez zamawiającego sprawującego kontrolę lub przez inną osobę prawną, nad którą ten zamawiający sprawuje kontrolę, o której mowa w lit. a, c) w kontrolowanej osobie prawnej nie ma bezpośredniego udziału kapitału prywatnego; Zgodnie z art. 67 ust. 8 ustawy Pzp (który wejdzie w życie 01.01.2017 r.) do obliczania procentu działalności, o którym mowa w ust. 1 pkt 12 lit. b, pkt 14 lit. b i pkt 15 lit. c, uwzględnia się średni przychód osiągnięty przez osobę prawną lub zamawiającego w odniesieniu do usług, dostaw lub robót budowlanych za 3 lata poprzedzające udzielenie zamówienia. Moje pytanie brzmi: W przypadku udzielenia takiego zamówienia w dniu 02.01.2017 r. powinienem przyjąć lata 2016, 2015, 2014 problem w tym że 2 stycznia nie będzie jeszcze sprawozdań finansowych bilansów itp. Co prawda nie ma w ww. przepisie określone że właśnie z tych dokumentów powinien wynikać przychód ale jest do dla mnie oczywiste. A może właśnie nie jest? Jest art. 67 ust 9 ale z pierwszego zdania tego przepisu wynika, że nie ma zastosowania do takiej sytuacji. Ma ktoś pomysł jak rozwiązać taki problem?
1
2016-09-22 10:29 0

J.

Jacek .....

Fachowiec 1043

Udzielenie zamówienia na w/w podstawie prawnej w dniu 2.01.2017 r. jest nieco ryzykownym posunięciem, gdyż z zamówieniem z wolnej ręki związanych jest kilka czynności które trudno byłoby wykonać w jeden dzień. Np. negocjacje z wykonawcą, ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy, pow. progów informacja do Prezesa UZP, na ten tryb możliwe jest także złożenie odwołania. Zaznaczam, że do 31.12.2016r. nie można robić żadnych czynności, gdyż należy stosować aktualnie obowiązujące przepisy. Ponadto należy wziąć pod uwagę, że pewne zamówienia wymagają ciągłości np. nawet odśnieżanie jeżeli jest taka konieczność musi się odbyć 1 stycznia.
Udzielenie zamówienia na w/w podstawie prawnej w dniu 2.01.2017 r. jest nieco ryzykownym posunięciem, gdyż z zamówieniem z wolnej ręki związanych jest kilka czynności które trudno byłoby wykonać w jeden dzień. Np. negocjacje z wykonawcą, ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy, pow. progów informacja do Prezesa UZP, na ten tryb możliwe jest także złożenie odwołania. Zaznaczam, że do 31.12.2016r. nie można robić żadnych czynności, gdyż należy stosować aktualnie obowiązujące przepisy. Ponadto należy wziąć pod uwagę, że pewne zamówienia wymagają ciągłości np. nawet odśnieżanie jeżeli jest taka konieczność musi się odbyć 1 stycznia.
1
2016-09-22 11:22 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy