Forum


Powrót Gwarancją udzieloną przez Wykonawcę

MS

Michał Szymik

0

Witam
Zwracam się z prośba o pomoc w rozwiązaniu problem związanego z gwarancją udzieloną przez Wykonawcę.

Opiszę sytuację:
Na etapie przygotowania ofert padły pytania, na które Zamawiający udzielił odpowiedzi:
Pytanie 6. Prosimy o potwierdzenie, iż w okresie udzielonej gwarancji Zamawiający będzie ponosił koszty materiałów eksploatacyjnych.
Odpowiedź 6: Zasadą generalną jest, iż Zamawiający ponosi koszty materiałów eksploatacyjnych, jednak z uwagi na specyfikę zadania obejmującego postępowanie przetargowe, Zamawiający nie jest w stanie po analizie pytania wywnioskować o jakie materiały eksploatacyjne chodziło w pytaniu Oferenta.

Pytanie 7. Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający będzie we własnym zakresie i na własny koszt dokonywał, w okresie gwarancyjnym, czynności konserwacyjnych oraz przeglądów technicznych urządzeń zamontowanych przy realizacji przedmiotu nin. zamówienia, w zakresie i na warunkach wymaganych przez obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa oraz wymogi producenta?
Odpowiedź 7: Zgodnie z zapisem §15 pkt. 10 wzoru umowy stanowiącego załącznik do SIWZ ,,Wykonawca przez cały okres gwarancji jest zobowiązany co najmniej raz w roku zorganizować na własny koszt w uzgodnieniu z Zamawiającym przeglądy gwarancyjne.

Pytanie 9. Zamawiający wymaga udzielenia przez Wykonawcę gwarancji na jeden okres wynoszący min. 5 lat, przy czym z uwagi na punktację gwarancji, gwarancja ta będzie podlegała wydłużeniu przez poszczególnych wykonawców. Z uwagi na fakt, iż Wykonawca nie jest producentem wielu specjalistycznych materiałów i urządzeń, których użycie jest konieczne przy realizacji przedmiotowej inwestycji, prosimy o dopuszczenie możliwości udzielenia gwarancji i rękojmi na użyte materiały i urządzenia na okres równy okresowi gwarancji, jakiej udzielają producenci przedmiotowych materiałów i urządzeń, jednak na okres nie krótszy niż 24 miesiące?
Odpowiedź 9: Zamawiający nie wyraża zgody

Na etapie składania oferty w formularzu ofertowym oświadczył: „…Niniejszym deklaruję/deklarujemy udzielenie gwarancji/rękojmi Zamawiającemu na wykonanie wszelkich robót budowlanych, użytych materiałów budowlanych oraz zamontowanego sprzętu związanych z przedmiotem zamówienia na okres 7 lat, na zasadach i w zakresie opisanym szczegółowo we wzorze umowy na roboty budowlane stanowiące załącznik nr 2 do SIWZ…”

Wykonawca podpisał z nami umowę na roboty budowlane w wyniku przetargu. Zgodnie z zapisem umowy „… Wykonawca niniejszym udziela Zamawiającemu gwarancji na wszystkie wykonane roboty budowlane, użyte materiały, zamontowane sprzęty na następujący okres gwarancyjny: 7 lat…”.

Obecnie, po zakończeniu robót budowlanym i podpisaniu protokołu końcowego, w trwającym okresie gwarancyjnym, zgłaszamy do Wykonawcy usterki gwarancyjne związane z niedziałającym piecem gazowym w Kotłowni. Wykonawca na nasze wezwania odpisuje nam, że zamontowane kotły gazowe nie są sprzętem (tak jak jest zapis w umowie) tylko urządzeniami technicznymi – powołując się na „…art.3 ust.9…” Prawa Budowlanego i pisze nam, że w takim wypadku obejmuje jedynie gwarancja producenta i odsyła nas z problemem do producenta kotłów.

Pytanie: Czy zamontowane kotły w kotłowni są sprzętem i są objęte gwarancją udzieloną przez Wykonawcę?

Prosze o pomoc w wskazaniu orzecznictwa i rozwiązaniu problemu.
Witam Zwracam się z prośba o pomoc w rozwiązaniu problem związanego z gwarancją udzieloną przez Wykonawcę. Opiszę sytuację: Na etapie przygotowania ofert padły pytania, na które Zamawiający udzielił odpowiedzi: Pytanie 6. Prosimy o potwierdzenie, iż w okresie udzielonej gwarancji Zamawiający będzie ponosił koszty materiałów eksploatacyjnych. Odpowiedź 6: Zasadą generalną jest, iż Zamawiający ponosi koszty materiałów eksploatacyjnych, jednak z uwagi na specyfikę zadania obejmującego postępowanie przetargowe, Zamawiający nie jest w stanie po analizie pytania wywnioskować o jakie materiały eksploatacyjne chodziło w pytaniu Oferenta. Pytanie 7. Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający będzie we własnym zakresie i na własny koszt dokonywał, w okresie gwarancyjnym, czynności konserwacyjnych oraz przeglądów technicznych urządzeń zamontowanych przy realizacji przedmiotu nin. zamówienia, w zakresie i na warunkach wymaganych przez obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa oraz wymogi producenta? Odpowiedź 7: Zgodnie z zapisem §15 pkt. 10 wzoru umowy stanowiącego załącznik do SIWZ ,,Wykonawca przez cały okres gwarancji jest zobowiązany co najmniej raz w roku zorganizować na własny koszt w uzgodnieniu z Zamawiającym przeglądy gwarancyjne. Pytanie 9. Zamawiający wymaga udzielenia przez Wykonawcę gwarancji na jeden okres wynoszący min. 5 lat, przy czym z uwagi na punktację gwarancji, gwarancja ta będzie podlegała wydłużeniu przez poszczególnych wykonawców. Z uwagi na fakt, iż Wykonawca nie jest producentem wielu specjalistycznych materiałów i urządzeń, których użycie jest konieczne przy realizacji przedmiotowej inwestycji, prosimy o dopuszczenie możliwości udzielenia gwarancji i rękojmi na użyte materiały i urządzenia na okres równy okresowi gwarancji, jakiej udzielają producenci przedmiotowych materiałów i urządzeń, jednak na okres nie krótszy niż 24 miesiące? Odpowiedź 9: Zamawiający nie wyraża zgody Na etapie składania oferty w formularzu ofertowym oświadczył: „…Niniejszym deklaruję/deklarujemy udzielenie gwarancji/rękojmi Zamawiającemu na wykonanie wszelkich robót budowlanych, użytych materiałów budowlanych oraz zamontowanego sprzętu związanych z przedmiotem zamówienia na okres 7 lat, na zasadach i w zakresie opisanym szczegółowo we wzorze umowy na roboty budowlane stanowiące załącznik nr 2 do SIWZ…” Wykonawca podpisał z nami umowę na roboty budowlane w wyniku przetargu. Zgodnie z zapisem umowy „… Wykonawca niniejszym udziela Zamawiającemu gwarancji na wszystkie wykonane roboty budowlane, użyte materiały, zamontowane sprzęty na następujący okres gwarancyjny: 7 lat…”. Obecnie, po zakończeniu robót budowlanym i podpisaniu protokołu końcowego, w trwającym okresie gwarancyjnym, zgłaszamy do Wykonawcy usterki gwarancyjne związane z niedziałającym piecem gazowym w Kotłowni. Wykonawca na nasze wezwania odpisuje nam, że zamontowane kotły gazowe nie są sprzętem (tak jak jest zapis w umowie) tylko urządzeniami technicznymi – powołując się na „…art.3 ust.9…” Prawa Budowlanego i pisze nam, że w takim wypadku obejmuje jedynie gwarancja producenta i odsyła nas z problemem do producenta kotłów. Pytanie: Czy zamontowane kotły w kotłowni są sprzętem i są objęte gwarancją udzieloną przez Wykonawcę? Prosze o pomoc w wskazaniu orzecznictwa i rozwiązaniu problemu.
0
2019-07-17 12:31 0

B.

Beata .....

Fachowiec 310

Michał, obawiam się, że na Forum nie rozwiążesz tego problemu. Z opisu wynika, że Wykonawca będzie bronił swojego stanowiska i przedkładał pisma z powołaniem się na ustawy.
Z reguły, problemy powstałe na etapie realizacji RB, obioru robót lub już w okresie użytkowania (okresu gwarancji lub rękojmi), analizuje się w oparciu o posiadany komplet dokumentacji przetargowej, ofertę, umowę + przepisy prawne (zwłaszcza wskazywane przez Wykonawcę) - do tej pracy angażuje się inspektora nadzoru (lub inną osobę nadzorującą budowę od strony Zamawiającego), pracowników technicznych + Radcę.
Michał, obawiam się, że na Forum nie rozwiążesz tego problemu. Z opisu wynika, że Wykonawca będzie bronił swojego stanowiska i przedkładał pisma z powołaniem się na ustawy. Z reguły, problemy powstałe na etapie realizacji RB, obioru robót lub już w okresie użytkowania (okresu gwarancji lub rękojmi), analizuje się w oparciu o posiadany komplet dokumentacji przetargowej, ofertę, umowę + przepisy prawne (zwłaszcza wskazywane przez Wykonawcę) - do tej pracy angażuje się inspektora nadzoru (lub inną osobę nadzorującą budowę od strony Zamawiającego), pracowników technicznych + Radcę.
0
2019-07-17 12:45 1
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy