Forum


Powrót samouzupełnienie dokumentów przez Wykonawcę

I.

Ilona .....

3

Wykonawca w toczącym się postępowaniu złożył ofertę w której załączył prawie cały komplet dokumentów tj. Oprócz wymaganych do oferty oświadczeń wstępnych złożył również wykaz osób oraz wykaz sprzętu który powinien być uzupełniany na wezwanie. Wykonawca po tym jak jedna z ofert podlega wykluczeniu z powodu nie przedłożenia na wezwanie oświadczenia wstępnego jest najkorzystniejszy. Czy mając już złożone dokumenty mogę je badać bez ich wzywania a następnie wezwać na podstawie art 26 ust. 3 do ich uzupełnienia ponieważ zwierają błędy. Zawsze tak robiłam jeżeli wykonawca złożył dokumenty do oferty to już nie wzywałam do ich uzupełnienia ale natknęłam się własnie na wyrok z 28 listopada 2017 r. KIO 2343/17, KIO 2344/17 w którym KIO uznała, że samodzielne uzupełnienie dokumentów, o których mowa w aer 25 ust. 1 niepoprzedzone wezwaniem przez Zamawiającego jest niedopuszczalne i nie może rodzi żadnych skutków . Proszę o podpowiedzi jak robicie w tym zakresie.
Wykonawca w toczącym się postępowaniu złożył ofertę w której załączył prawie cały komplet dokumentów tj. Oprócz wymaganych do oferty oświadczeń wstępnych złożył również wykaz osób oraz wykaz sprzętu który powinien być uzupełniany na wezwanie. Wykonawca po tym jak jedna z ofert podlega wykluczeniu z powodu nie przedłożenia na wezwanie oświadczenia wstępnego jest najkorzystniejszy. Czy mając już złożone dokumenty mogę je badać bez ich wzywania a następnie wezwać na podstawie art 26 ust. 3 do ich uzupełnienia ponieważ zwierają błędy. Zawsze tak robiłam jeżeli wykonawca złożył dokumenty do oferty to już nie wzywałam do ich uzupełnienia ale natknęłam się własnie na wyrok z 28 listopada 2017 r. KIO 2343/17, KIO 2344/17 w którym KIO uznała, że samodzielne uzupełnienie dokumentów, o których mowa w aer 25 ust. 1 niepoprzedzone wezwaniem przez Zamawiającego jest niedopuszczalne i nie może rodzi żadnych skutków . Proszę o podpowiedzi jak robicie w tym zakresie.
0
2019-07-29 10:57 0

P.

Piotr .....

3

Wiele razy miałem taką sytuację. Za każdym razem wysyłam pismo następującej treści:
"Zamawiający, działając na podstawie przepisu art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.), zwanej dalej Ustawą wzywa do złożenia wyjaśnień dot. dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału ww. postępowaniu przetargowym. Do oferty dołączyli Państwo następujące dokumenty:
1. Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego (Załącznik nr 2 do SIWZ).
2. Wydruk z Krajowego Rejestru Sądowego.
Wymienione dokumenty należało złożyć zgodnie z zapisem określonym w pkt 10.5. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) oraz dyspozycją przepisu art. 26 ust. 2 Ustawy, dopiero na wezwanie Zamawiającego.
Skoro Wykonawca, wbrew dyspozycjom Zamawiającego zawartym w SIWZ załączył do oferty tzw. dokumenty podmiotowe – potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu, zachodzi konieczność skierowania zapytania, czy Zamawiający powinien przyjąć te dokumenty do badania pod względem spełniania warunków udziału w przedmiotowym postępowaniu przetargowym i czy są aktualne."
Wiele razy miałem taką sytuację. Za każdym razem wysyłam pismo następującej treści: "Zamawiający, działając na podstawie przepisu art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.), zwanej dalej Ustawą wzywa do złożenia wyjaśnień dot. dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału ww. postępowaniu przetargowym. Do oferty dołączyli Państwo następujące dokumenty: 1. Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego (Załącznik nr 2 do SIWZ). 2. Wydruk z Krajowego Rejestru Sądowego. Wymienione dokumenty należało złożyć zgodnie z zapisem określonym w pkt 10.5. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) oraz dyspozycją przepisu art. 26 ust. 2 Ustawy, dopiero na wezwanie Zamawiającego. Skoro Wykonawca, wbrew dyspozycjom Zamawiającego zawartym w SIWZ załączył do oferty tzw. dokumenty podmiotowe – potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu, zachodzi konieczność skierowania zapytania, czy Zamawiający powinien przyjąć te dokumenty do badania pod względem spełniania warunków udziału w przedmiotowym postępowaniu przetargowym i czy są aktualne."
0
2019-07-29 11:31 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy