Forum


Powrót Powoływanie się na zasoby podmiotu trzeciego. ?

M.

Marcin .....

0

Witam,
oferent w przetargu nieograniczonym we wstępnym oświadczeniu (wzór z UZP) oświadczył ze podmiot na którego zasoby się powołuje nie podlega wykluczeniu z postępowania.
Zaś w siwz zawarte było:
\"Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów:
1) Oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp), dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania (załącznik nr 2 SIWZ). – należy załączyć do oferty..
2) oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.\"

W związku z powyższym podmiot trzeci ma złożyć grupę kapitałową oraz oświadczenie o dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania? Czy oświadczenie Wykonawcy wystarczy ze podmiot trzeci nie podlega wykluczeniu?

Dodam że art. 22a.3 mówi: \"Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5.\"
Witam, oferent w przetargu nieograniczonym we wstępnym oświadczeniu (wzór z UZP) oświadczył ze podmiot na którego zasoby się powołuje nie podlega wykluczeniu z postępowania. Zaś w siwz zawarte było: \"Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów: 1) Oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp), dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania (załącznik nr 2 SIWZ). – należy załączyć do oferty.. 2) oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.\" W związku z powyższym podmiot trzeci ma złożyć grupę kapitałową oraz oświadczenie o dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania? Czy oświadczenie Wykonawcy wystarczy ze podmiot trzeci nie podlega wykluczeniu? Dodam że art. 22a.3 mówi: \"Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5.\"
1
2016-09-26 13:01 0

M.

Marta .....

27

a dlaczego podmiot trzeci ma składać oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej - przecież podmiot trzeci nie składa oferty - stąd oczywiste jest, że nie mógł złożyć oferty z innymi wykonawcami należącymi do tej samej grupy kapitałowej.
Oświadczenie wykonawcy wystarczy... chyba że w SIWZ wymagałeś inaczej, tj. wymagałeś złożenia dokumentów na niepodleganie wykluczeniu (poza oświadczeniem o przynależności do grupy kapitałowej|).
a dlaczego podmiot trzeci ma składać oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej - przecież podmiot trzeci nie składa oferty - stąd oczywiste jest, że nie mógł złożyć oferty z innymi wykonawcami należącymi do tej samej grupy kapitałowej. Oświadczenie wykonawcy wystarczy... chyba że w SIWZ wymagałeś inaczej, tj. wymagałeś złożenia dokumentów na niepodleganie wykluczeniu (poza oświadczeniem o przynależności do grupy kapitałowej|).
1
2016-09-26 13:50 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy