Forum


Powrót Oświadczenie o zgodności oferty z dokumentacją (równoważność oferty)

M.

Marcin .....

0

Witam,
Zamawiający w treści SIWZ dla robót budowlanych polegających na przebudowie dróg wskazał iż: "Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. Każdy Wykonawca składający ofertę równoważną, zgodnie z postanowieniami ustawy PZP, jest obowiązany wykazać w treści przedkładanej przez siebie oferty, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia wymagania i parametry techniczne określone w SIWZ, bądź też przewiduje rozwiązania lepsze niż opisywane. Przez równoważność rozumie się to, że oferowane urządzenia musza posiadać co najmniej te same cechy, co wzorcowe i parametry techniczne na poziomie, co najmniej takim jak wzorcowe, z zachowaniem pełnej zgodności binarnej i systemowej. Wykonawca zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych zobowiązany jest wykazać równoważność. Przy oferowaniu rozwiązań sprzętowo-programowych innych niż wzorcowe Wykonawca musi wykazać szczegółowo w treści oferty ich równoważność z warunkami i wymaganiami opisanymi w SIWZ. Zobowiązany jest dołączyć do oferty jego szczegółowe opisy techniczne i/lub funkcjonalne pozwalające na ocenę zgodności oferowanych urządzeń i elementów z wymaganiami SIWZ. W szczególności wymaga się od Wykonawcy podania nazwy producenta, modelu oferowanego urządzenia oraz opisu jego właściwości technicznych i/lub funkcjonalnych (prospekty, katalogi, foldery itp.)."

Zamawiający jako załącznik do oferty dołączył oświadczenie, że "Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania inwestycyjnego oświadczam/my, że złożona oferta jest:
- zgodna z rozwiązaniami dokumentacji projektowej,
- równoważna z rozwiązaniami dokumentacji projektowej, w zakresie "

Dwóch z Wykonawców nie przedłożyło oświadczenia o równoważności oferty. Pytanie brzmi czy Zamawiający ma prawo wezwać Wykonawców o przedłożenie powyższego oświadczenia?
Witam, Zamawiający w treści SIWZ dla robót budowlanych polegających na przebudowie dróg wskazał iż: "Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. Każdy Wykonawca składający ofertę równoważną, zgodnie z postanowieniami ustawy PZP, jest obowiązany wykazać w treści przedkładanej przez siebie oferty, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia wymagania i parametry techniczne określone w SIWZ, bądź też przewiduje rozwiązania lepsze niż opisywane. Przez równoważność rozumie się to, że oferowane urządzenia musza posiadać co najmniej te same cechy, co wzorcowe i parametry techniczne na poziomie, co najmniej takim jak wzorcowe, z zachowaniem pełnej zgodności binarnej i systemowej. Wykonawca zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych zobowiązany jest wykazać równoważność. Przy oferowaniu rozwiązań sprzętowo-programowych innych niż wzorcowe Wykonawca musi wykazać szczegółowo w treści oferty ich równoważność z warunkami i wymaganiami opisanymi w SIWZ. Zobowiązany jest dołączyć do oferty jego szczegółowe opisy techniczne i/lub funkcjonalne pozwalające na ocenę zgodności oferowanych urządzeń i elementów z wymaganiami SIWZ. W szczególności wymaga się od Wykonawcy podania nazwy producenta, modelu oferowanego urządzenia oraz opisu jego właściwości technicznych i/lub funkcjonalnych (prospekty, katalogi, foldery itp.)." Zamawiający jako załącznik do oferty dołączył oświadczenie, że "Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania inwestycyjnego oświadczam/my, że złożona oferta jest: - zgodna z rozwiązaniami dokumentacji projektowej, - równoważna z rozwiązaniami dokumentacji projektowej, w zakresie " Dwóch z Wykonawców nie przedłożyło oświadczenia o równoważności oferty. Pytanie brzmi czy Zamawiający ma prawo wezwać Wykonawców o przedłożenie powyższego oświadczenia?
0
2016-04-01 07:23 0

Tomasz Łągiewka

2

Hmm wydaje się, że skoro wykonawca- składając ofertę równoważną, zobowiązany jest wykazać tą równoważność na podstawie art. 30 ust. 5 ustawy Pzp, to zamawiający sprawdzając ofertę (zakładam, że kosztorys) jest w stanie stwierdzić czy oferta zawiera rozwiązania równoważne, czy nie. Jeśli nie zawiera, a nawet jeśli zawiera, to nie sądzę, aby konieczne było wymaganie wskazanego oświadczenia. A jego brak nie powinien rodzić konsekwencji po stronie wykonawcy, np. w postaci odrzucenia oferty (bo to oświadczenie nie znajduje się w wykazie dokumentów w rozporządzeniu w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane...) i to samo z uzupełnianiem dokumentów- oświadczenie nie jest składane na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu.
Hmm wydaje się, że skoro wykonawca- składając ofertę równoważną, zobowiązany jest wykazać tą równoważność na podstawie art. 30 ust. 5 ustawy Pzp, to zamawiający sprawdzając ofertę (zakładam, że kosztorys) jest w stanie stwierdzić czy oferta zawiera rozwiązania równoważne, czy nie. Jeśli nie zawiera, a nawet jeśli zawiera, to nie sądzę, aby konieczne było wymaganie wskazanego oświadczenia. A jego brak nie powinien rodzić konsekwencji po stronie wykonawcy, np. w postaci odrzucenia oferty (bo to oświadczenie nie znajduje się w wykazie dokumentów w rozporządzeniu w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane...) i to samo z uzupełnianiem dokumentów- oświadczenie nie jest składane na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu.
0
2016-04-01 08:22 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy