Forum


Powrót Odrzucenie oferty

I.

Iwona .....

0

Szanowni Państwo,
zwracam się z prośbą o pomoc odnośnie odrzucenia oferty Wykonawcy na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.

Treść uzasadnienia Zamawiającego:
W celu zweryfikowania zaoferowanych przez Wykonawców produktów, zgodnie z zapisami Formularza ofertowego, stanowiącego Załącznik do SIWZ, Zamawiający wymagał wskazania przez Wykonawcę adresów stron internetowych, na których znajdują się dane techniczne zaoferowanych produktów. Dodatkowo, Zamawiający zastrzegł w treści przypisu, że w przypadku, gdy Wykonawca nie wskaże dla wyszczególnionych pozycji adresu URL stron/y internetowych/ej zawierających/ej dane techniczne oferowanych produktów, Zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.
Wykonawca w Formularzu ofertowym nie wskazał adresów URL. W związku z tym, że Zamawiający nie mógł dokonać weryfikacji danych technicznych zaoferowanych przez Wykonawcę produktów pod kątem wymagań Zamawiającego, określonych w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia, Oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu.

Poniżej przedstawiam moje pytania/wątpliwości:

1. Przesłanka do odrzucenia oferty była ujęta jako przypis w formularzu ofertowym - czy jest to wystarczająca forma do zawarcia dość kluczowego zapisu w SIWZ i czy niespełnienie zawartego w nim wymogu może skutkować faktycznie odrzuceniem oferty?

2. Czy ujęcie zapisu dot. odrzucenia oferty jedynie w formie przypisu, może stanowić o niestarannym przygotowaniu SIWZ i ew. możliwości odwołania się np. do wyroku KIO z dnia 11 grudnia 2014 r., sygn. akt: KIO 2493/14 (LEX nr 1645318) - „wszelkie niejasne, nieprecyzyjne wymogi SIWZ nie mogą wpływać negatywnie na sytuację wykonawcy w postępowaniu, a więc przede wszystkim nie mogą prowadzić do odrzucenia oferty, czy wykluczenia wykonawcy z postępowania.”?
Skoro Zamawiający nie dochował należytej staranności przy sporządzaniu SIWZ(?), poprzez wprowadzenie niejasnych zapisów, nie może obarczać jakąkolwiek winą wykonawcy, który w wyniku błędnej interpretacji tych zapisów, sporządził ofertę niezgodną, w ocenie zamawiającego z tymi niejasnymi zapisami.

3. Na stronie producenta nie ma wystarczających danych, które w wyraźny sposób potwierdzałyby wymogi Zamawiającego określone w SOPZ - czy można użyć tego jako argumentu w odwołaniu?

4. Skoro przetarg jest w trybie tzw. procedury odwróconej, to czy Zamawiający może na etapie przed wyborem najkorzystniejszej oferty, wymagać i weryfikować (oraz ew. odrzucić ofertę) specyfikację techniczną, skoro w Formularzu ofertowym Wykonawca oświadcza, iż zaoferowany przedmiot zamówienia spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego, określone w SOPZ?

5. Do kogo na tym etapie (została ogłoszona informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty) możemy kierować odwołanie - czy jeszcze do Zamawiającego czy też już bezpośrednio do KIO?
Szanowni Państwo, zwracam się z prośbą o pomoc odnośnie odrzucenia oferty Wykonawcy na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. Treść uzasadnienia Zamawiającego: W celu zweryfikowania zaoferowanych przez Wykonawców produktów, zgodnie z zapisami Formularza ofertowego, stanowiącego Załącznik do SIWZ, Zamawiający wymagał wskazania przez Wykonawcę adresów stron internetowych, na których znajdują się dane techniczne zaoferowanych produktów. Dodatkowo, Zamawiający zastrzegł w treści przypisu, że w przypadku, gdy Wykonawca nie wskaże dla wyszczególnionych pozycji adresu URL stron/y internetowych/ej zawierających/ej dane techniczne oferowanych produktów, Zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. Wykonawca w Formularzu ofertowym nie wskazał adresów URL. W związku z tym, że Zamawiający nie mógł dokonać weryfikacji danych technicznych zaoferowanych przez Wykonawcę produktów pod kątem wymagań Zamawiającego, określonych w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia, Oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu. Poniżej przedstawiam moje pytania/wątpliwości: 1. Przesłanka do odrzucenia oferty była ujęta jako przypis w formularzu ofertowym - czy jest to wystarczająca forma do zawarcia dość kluczowego zapisu w SIWZ i czy niespełnienie zawartego w nim wymogu może skutkować faktycznie odrzuceniem oferty? 2. Czy ujęcie zapisu dot. odrzucenia oferty jedynie w formie przypisu, może stanowić o niestarannym przygotowaniu SIWZ i ew. możliwości odwołania się np. do wyroku KIO z dnia 11 grudnia 2014 r., sygn. akt: KIO 2493/14 (LEX nr 1645318) - „wszelkie niejasne, nieprecyzyjne wymogi SIWZ nie mogą wpływać negatywnie na sytuację wykonawcy w postępowaniu, a więc przede wszystkim nie mogą prowadzić do odrzucenia oferty, czy wykluczenia wykonawcy z postępowania.”? Skoro Zamawiający nie dochował należytej staranności przy sporządzaniu SIWZ(?), poprzez wprowadzenie niejasnych zapisów, nie może obarczać jakąkolwiek winą wykonawcy, który w wyniku błędnej interpretacji tych zapisów, sporządził ofertę niezgodną, w ocenie zamawiającego z tymi niejasnymi zapisami. 3. Na stronie producenta nie ma wystarczających danych, które w wyraźny sposób potwierdzałyby wymogi Zamawiającego określone w SOPZ - czy można użyć tego jako argumentu w odwołaniu? 4. Skoro przetarg jest w trybie tzw. procedury odwróconej, to czy Zamawiający może na etapie przed wyborem najkorzystniejszej oferty, wymagać i weryfikować (oraz ew. odrzucić ofertę) specyfikację techniczną, skoro w Formularzu ofertowym Wykonawca oświadcza, iż zaoferowany przedmiot zamówienia spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego, określone w SOPZ? 5. Do kogo na tym etapie (została ogłoszona informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty) możemy kierować odwołanie - czy jeszcze do Zamawiającego czy też już bezpośrednio do KIO?
0
2019-07-30 18:36 0

J.

Jagoda .....

49

Ad. 1. Formularz ofertowy stanowi najczęściej załącznik do SIWZ i stanowi jej integralną część, podobnie jak wzór umowy i często OPZ.
Ad. 2. Odwołanie w przetargu w progach unijnych może być odnośnie wszystkiego. W przypadku przetargu w progach krajowych odnośnie SIWZ przysługuje tylko względem określenia warunków udziału w postępowaniu oraz opisu przedmiotu zamówienia (art. 180 ust. 2 ustawy Pzp). Odwołanie należało wnieść w terminach określonych w art. 182 ust. 2 ustawy Pzp, a skoro już było odrzucenie oferty, to obawiam się, że te terminy dawno upłynęły.
Ad. 3. Jeśli produkt nie spełnia wymogów zamawiającego to nie widzę sensu składania oferty w postępowaniu. Jeśli to kwestia braku informacji na stronie www producenta, można było zamieścić link do dokumentu udostępnionego w chmurze albo zaproponować inne rozwiązanie, na podstawie którego zamawiający otrzymałby link URL do żądanych informacji.
Ad. 4. To akurat zależy od sytuacji. Informacje stanowiące podstawę do oceny oferty pod względem kryteriów oceny ofert są nieuzupełnialne. Uzupełniać/wyjaśniać można tylko spełnianie warunku udziału w postępowaniu.
Ad. 5. Odwołanie wnosi się do KIO przesyłając kopię zamawiającemu. Polecam lekturę działu VI ustawy Pzp (art. od 179) tam jest wszystko :)
Ad. 1. Formularz ofertowy stanowi najczęściej załącznik do SIWZ i stanowi jej integralną część, podobnie jak wzór umowy i często OPZ. Ad. 2. Odwołanie w przetargu w progach unijnych może być odnośnie wszystkiego. W przypadku przetargu w progach krajowych odnośnie SIWZ przysługuje tylko względem określenia warunków udziału w postępowaniu oraz opisu przedmiotu zamówienia (art. 180 ust. 2 ustawy Pzp). Odwołanie należało wnieść w terminach określonych w art. 182 ust. 2 ustawy Pzp, a skoro już było odrzucenie oferty, to obawiam się, że te terminy dawno upłynęły. Ad. 3. Jeśli produkt nie spełnia wymogów zamawiającego to nie widzę sensu składania oferty w postępowaniu. Jeśli to kwestia braku informacji na stronie www producenta, można było zamieścić link do dokumentu udostępnionego w chmurze albo zaproponować inne rozwiązanie, na podstawie którego zamawiający otrzymałby link URL do żądanych informacji. Ad. 4. To akurat zależy od sytuacji. Informacje stanowiące podstawę do oceny oferty pod względem kryteriów oceny ofert są nieuzupełnialne. Uzupełniać/wyjaśniać można tylko spełnianie warunku udziału w postępowaniu. Ad. 5. Odwołanie wnosi się do KIO przesyłając kopię zamawiającemu. Polecam lekturę działu VI ustawy Pzp (art. od 179) tam jest wszystko :)
0
2019-07-31 07:12 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy