Forum


Powrót czy notariusza poświadczenie jest konieczne ?

A.

Aneta .....

Fachowiec 111

5) Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) względnie do podpisania innych oświadczeń lub dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba, że Zamawiający może je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, a Wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty, o ile prawo do ich podpisania nie wynika z dokumentów złożonych wraz z ofertą;
5) Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) względnie do podpisania innych oświadczeń lub dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba, że Zamawiający może je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, a Wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty, o ile prawo do ich podpisania nie wynika z dokumentów złożonych wraz z ofertą;
0
2019-08-21 09:03 0

J.

Justyna .....

Fachowiec 653

Z zapisu wynika, że pełnomocnictwo należy dostarczyć w oryginale albo w kopii potwierdzonej notarialnie. W przypadku gdy pełnomocnik jest umocowany w KRS nie jest to potrzebne. Notarialne potwierdzenie kopii nie jest dużym wydatkiem dla wykonawców - koszt ok 20 zł, więc to żaden problem.
Z zapisu wynika, że pełnomocnictwo należy dostarczyć w oryginale albo w kopii potwierdzonej notarialnie. W przypadku gdy pełnomocnik jest umocowany w KRS nie jest to potrzebne. Notarialne potwierdzenie kopii nie jest dużym wydatkiem dla wykonawców - koszt ok 20 zł, więc to żaden problem.
0
2019-08-21 09:10 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy