Forum


Powrót Informacja o wyborze a ocena ofert

E.

Ewelina .....

0

Witam, Przetarg nieograniczony. Wpłynęło 12 ofert, 8 z nich zostało odrzuconych o czym Zamawiający poinformował Wykonawców. Następnie dokonał oceny pozostałych ofert (4 oferty) najwyżej ocenionego wezwał do uzupełnienia dok. i dokonał wyboru. Na informacji z wyboru najkorzystniejszej oferty podał tylko Wykonawce najwyżej ocenionego natomiast nie uwzględnił pozostałych 3 ofert w informacji , dodał tylko że było 12 ofert, 4 niepodlegające odrzuceniu i 8 podlegających odrzuceniu. Moje pytanie brzmi czy ustawa wymaga żeby jawnie pokazać ile pozostałe oferty uzyskały punktów? Jeśli tak to mam teraz zrobić sprostowanie do informacji z wyboru ? Proszę o pomoc ;)
Witam, Przetarg nieograniczony. Wpłynęło 12 ofert, 8 z nich zostało odrzuconych o czym Zamawiający poinformował Wykonawców. Następnie dokonał oceny pozostałych ofert (4 oferty) najwyżej ocenionego wezwał do uzupełnienia dok. i dokonał wyboru. Na informacji z wyboru najkorzystniejszej oferty podał tylko Wykonawce najwyżej ocenionego natomiast nie uwzględnił pozostałych 3 ofert w informacji , dodał tylko że było 12 ofert, 4 niepodlegające odrzuceniu i 8 podlegających odrzuceniu. Moje pytanie brzmi czy ustawa wymaga żeby jawnie pokazać ile pozostałe oferty uzyskały punktów? Jeśli tak to mam teraz zrobić sprostowanie do informacji z wyboru ? Proszę o pomoc ;)
0
2019-09-02 14:39 0

M.

Małgorzata .....

Fachowiec 624

art. 92 ust. 1 pkt. 1
Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o:
1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,
– podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
Jeśli w zawiadomieniu brakuje tych informacji, to najlepiej zrobić sprostowanie zawiadomienia i przekazać wszystkim wykonawcom.
art. 92 ust. 1 pkt. 1 Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o: 1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację, – podając uzasadnienie faktyczne i prawne. Jeśli w zawiadomieniu brakuje tych informacji, to najlepiej zrobić sprostowanie zawiadomienia i przekazać wszystkim wykonawcom.
0
2019-09-02 14:54 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy