Forum


Powrót warunki udziału w postępowaniu - robota budowlana

N.

Nina .....

6

Proszę o opinie w sprawie.
Przetarg nieograniczony, krajowy na robotę budowlaną. Postawiany warunek w SIWZ dot. doświadczenia: "Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) zrealizował co najmniej dwie odrębne roboty budowlane polegające na budowie, przebudowie lub remoncie drogi. Wartość każdej z wymaganych robót – nie może być mniejsza niż: 500 000,00 zł brutto."
Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie składa wykaz z którego wynika, iż wykonał " Budowę drogi gminnej wraz z kanalizacją deszczową. Wykonane roboty: wykonanie konstrukcji nawierzchni drogowej oraz warstwy podbudowy z betonu konstrukcyjnego, ułożenie krawężników oraz warstwy jezdnej z kostki brukowej . Wartość zamówienia brutto 721 523,80 zł. Czy mogę uznać iż wykazana robota spełnia wymagania postawione w SIWZ?
Proszę o opinie w sprawie. Przetarg nieograniczony, krajowy na robotę budowlaną. Postawiany warunek w SIWZ dot. doświadczenia: "Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) zrealizował co najmniej dwie odrębne roboty budowlane polegające na budowie, przebudowie lub remoncie drogi. Wartość każdej z wymaganych robót – nie może być mniejsza niż: 500 000,00 zł brutto." Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie składa wykaz z którego wynika, iż wykonał " Budowę drogi gminnej wraz z kanalizacją deszczową. Wykonane roboty: wykonanie konstrukcji nawierzchni drogowej oraz warstwy podbudowy z betonu konstrukcyjnego, ułożenie krawężników oraz warstwy jezdnej z kostki brukowej . Wartość zamówienia brutto 721 523,80 zł. Czy mogę uznać iż wykazana robota spełnia wymagania postawione w SIWZ?
0
2019-09-16 11:19 0

W.

Wojciech .....

Fachowiec 503

wykonanie jako jednej roboty OK. Chciałaś dwie - nie OK. W ramach warunku "budowy" się zmieścił połowicznie.
wykonanie jako jednej roboty OK. Chciałaś dwie - nie OK. W ramach warunku "budowy" się zmieścił połowicznie.
0
2019-09-16 11:23 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy