Forum


Powrót Mam pytanie odnośnie ćwiczeń n 3 ze Szkolenia Jerzego Czabana

T.

Tomasz .....

6

ĆWICZENIE 3 (UZUPEŁNIANIE OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW):

Czy możliwe jest uzupełnienie dokumentów, na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy –Prawo zamówień publicznych w poniższych przykładach?
1.W postępowaniu na wykonanie budowy krytej pływalni prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego ofertę złożyło Konsorcjumfirm: AiB. Oferta nie zawiera jednak wymaganego art.23 i stosownym zapisem SIWZ pełnomocnictwa wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2.W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy sprzętu komputerowego zamawiający żądał przedstawienia wraz z ofertą informacji z KRK w zakresie określonym art.24ust.1pkt13,14 i 21ustawy PZP. Jedna z ofert nie zawierała żądanego dokumentu odnośnie jednego z członków zarządu; druga oferta nie zawierała żądanego dokumentu odnośnie wymienionego w aktualnym odpisie z rejestru prokurenta podpisującego ofertę.
3.W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę aparatury medycznej wykonawca mający siedzibę zagranicą złożył wraz z ofertą aktualny odpis z właściwego rejestru sporządzony w języku obcym bez tłumaczenia na język polski
ĆWICZENIE 3 (UZUPEŁNIANIE OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW): Czy możliwe jest uzupełnienie dokumentów, na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy –Prawo zamówień publicznych w poniższych przykładach? 1.W postępowaniu na wykonanie budowy krytej pływalni prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego ofertę złożyło Konsorcjumfirm: AiB. Oferta nie zawiera jednak wymaganego art.23 i stosownym zapisem SIWZ pełnomocnictwa wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 2.W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy sprzętu komputerowego zamawiający żądał przedstawienia wraz z ofertą informacji z KRK w zakresie określonym art.24ust.1pkt13,14 i 21ustawy PZP. Jedna z ofert nie zawierała żądanego dokumentu odnośnie jednego z członków zarządu; druga oferta nie zawierała żądanego dokumentu odnośnie wymienionego w aktualnym odpisie z rejestru prokurenta podpisującego ofertę. 3.W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę aparatury medycznej wykonawca mający siedzibę zagranicą złożył wraz z ofertą aktualny odpis z właściwego rejestru sporządzony w języku obcym bez tłumaczenia na język polski
0
2019-10-03 10:33 0

KM

Karolina Misztal

14

Ad. 1) - możliwe na podstawie art. 26 ust. 3a
Ad. 2) - tak, możliwe
Ad. 3) - tak, możliwe
Ad. 1) - możliwe na podstawie art. 26 ust. 3a Ad. 2) - tak, możliwe Ad. 3) - tak, możliwe
0
2019-10-04 13:41 1
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy