Forum


Powrót Podmiot trzeci

K.

Katarzyna .....

26

W postępowaniu w procedurze unijnej na dostawę maszyny wpłynęła jedna oferta, z treści oferty wynika, że Wykonawca będzie polegał na zdolności podmiotu trzeciego w celu spełnia warunku udziału w postępowaniu określonego przez Zamawiającego tj. : warunku posiadania doświadczenia w realizacji zamówienia objętego przedmiotem zamówienia (2 dostawy maszyny zrealizowane w okresie ostatnich 3 lat).

Do oferty zostało załączone zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywania zamówienia
podmiot trzeci. Z treści zobowiązania wynika że:
a) podmiot trzeci udostępni Wykonawcy pracowników w celu wykonania konstrukcji oferowanego pojazdu i referencji na dostawę maszyny,
b) sposób wykorzystania udostępnionych zasobów: powołanie się na doświadczenie w realizowaniu tego typu maszyn,
c) zakres udziału podmiotu trzeciego: oddanie do dyspozycji potencjału technicznego i kadrowego Wykonawcy
d) okres udziału: całość postępowania
Co uważacie na temat tak sformułowanego zobowiązania?

W złożonej ofercie są sprzeczne informacje.
1. jest zobowiązanie podmiotu trzeciego, o treści powyżej,
oraz
2. oświadczenie Wykonawcy w formularzu ofertowym i JEDZ o braku podwykonawstwa w przedmiocie zamówienia.

Czy przy dostawach Wykonawcy mogą posługiwać się doświadczeniem podmiotu trzeciego i czy ten podmiot powinien brać udział w realizacji przedmiotu zamówienia?
Art. 22a ust. 4 mówi tylko o robotach budowlanych i usługach?
W postępowaniu w procedurze unijnej na dostawę maszyny wpłynęła jedna oferta, z treści oferty wynika, że Wykonawca będzie polegał na zdolności podmiotu trzeciego w celu spełnia warunku udziału w postępowaniu określonego przez Zamawiającego tj. : warunku posiadania doświadczenia w realizacji zamówienia objętego przedmiotem zamówienia (2 dostawy maszyny zrealizowane w okresie ostatnich 3 lat). Do oferty zostało załączone zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywania zamówienia podmiot trzeci. Z treści zobowiązania wynika że: a) podmiot trzeci udostępni Wykonawcy pracowników w celu wykonania konstrukcji oferowanego pojazdu i referencji na dostawę maszyny, b) sposób wykorzystania udostępnionych zasobów: powołanie się na doświadczenie w realizowaniu tego typu maszyn, c) zakres udziału podmiotu trzeciego: oddanie do dyspozycji potencjału technicznego i kadrowego Wykonawcy d) okres udziału: całość postępowania Co uważacie na temat tak sformułowanego zobowiązania? W złożonej ofercie są sprzeczne informacje. 1. jest zobowiązanie podmiotu trzeciego, o treści powyżej, oraz 2. oświadczenie Wykonawcy w formularzu ofertowym i JEDZ o braku podwykonawstwa w przedmiocie zamówienia. Czy przy dostawach Wykonawcy mogą posługiwać się doświadczeniem podmiotu trzeciego i czy ten podmiot powinien brać udział w realizacji przedmiotu zamówienia? Art. 22a ust. 4 mówi tylko o robotach budowlanych i usługach?
0
2019-10-11 12:59 0

B.

Beata .....

Fachowiec 310

Wykonawca w celu wykazania spełnienia warunków udziału podmiotu trzeciego zawsze może skorzystać z potencjału trzeciego, nie tylko przy RB lub usługach. Przywołany przepis kładzie nacisk na udział podmiotu trzeciego w realizacji RB/usług.
Jeżeli w JEDZ jest zaznaczony brak podwykonawcy to ok - na ten moment nie przewiduje zlecenia zadań podwykonawcy (czyli podwykonawca, na którego potencjał wykonawca się nie powołuje). Natomiast, w JEDZ powinien być zaznaczony punkt dotyczący powoływania się na podmiot trzeci (podwykonawca, na którego potencjał wykonawca się powołuje celem spełnienia warunków udziału w postępowaniu). Tym samym, nie ma sprzeczności w ofercie.
Nie wiem co jest dokładnie przedmiotem zamówienia, ale wydaje się, że w tym zobowiązaniu PT wskazał w jakim zakresie będzie uczestniczył w wykonaniu zamówienia - odnośnie warunku udziału w postępowaniu.
Wykonawca w celu wykazania spełnienia warunków udziału podmiotu trzeciego zawsze może skorzystać z potencjału trzeciego, nie tylko przy RB lub usługach. Przywołany przepis kładzie nacisk na udział podmiotu trzeciego w realizacji RB/usług. Jeżeli w JEDZ jest zaznaczony brak podwykonawcy to ok - na ten moment nie przewiduje zlecenia zadań podwykonawcy (czyli podwykonawca, na którego potencjał wykonawca się nie powołuje). Natomiast, w JEDZ powinien być zaznaczony punkt dotyczący powoływania się na podmiot trzeci (podwykonawca, na którego potencjał wykonawca się powołuje celem spełnienia warunków udziału w postępowaniu). Tym samym, nie ma sprzeczności w ofercie. Nie wiem co jest dokładnie przedmiotem zamówienia, ale wydaje się, że w tym zobowiązaniu PT wskazał w jakim zakresie będzie uczestniczył w wykonaniu zamówienia - odnośnie warunku udziału w postępowaniu.
0
2019-10-11 13:37 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy