Forum


Powrót umowa wieloletnia

J.

Jakub .....

23

Czy dysponuje ktoś przykładowymi zapisami, dotyczącymi umów wieloletnich. Chodzi o pracownicze plany kapitałowe i zapisy dotyczące ewentualnej waloryzacji - mechanizmu na bazie którego zostanie przeprowadzona waloryzacja?
Czy dysponuje ktoś przykładowymi zapisami, dotyczącymi umów wieloletnich. Chodzi o pracownicze plany kapitałowe i zapisy dotyczące ewentualnej waloryzacji - mechanizmu na bazie którego zostanie przeprowadzona waloryzacja?
0
2019-10-15 15:27 0

M.

Małgorzata .....

Fachowiec 721

dla minimalnego wynagrodzenia i ZUS mniej więcej tak:
d) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie art. 2 ust 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2177). Jeżeli zmiana ta będzie powodować zwiększenie kosztów po stronie Wykonawcy dotyczących realizacji niniejszej umowy, Zamawiający dopuszcza możliwość waloryzacji wynagrodzenia na pisemny, uargumentowany wniosek Wykonawcy, gdzie w sposób bezsprzeczny i jednoznaczny Wykonawca udowodni, że zwiększenie kosztów realizacji zamówienia związane jest ze zmianą ustawy, o której mowa powyżej i ma to realny wpływ na realizację niniejszej umowy zawartej na podstawie zamówienia publicznego, a nie można było tego przewidzieć na etapie przygotowania oferty;
e) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne. Jeżeli zmiana ta będzie powodować zwiększenie kosztów po stronie Wykonawcy, dotyczących realizacji niniejszej umowy, Zamawiający dopuszcza możliwość waloryzacji wynagrodzenia na pisemny, uargumentowany wniosek Wykonawcy, gdzie w sposób bezsprzeczny i jednoznaczny Wykonawca udowodni, że zwiększenie kosztów realizacji zamówienia związane jest ze zmianą ustawy, o której mowa powyżej i ma to realny wpływ na realizację niniejszej umowy zawartej na podstawie zamówienia publicznego, a nie można było tego przewidzieć na etapie przygotowania oferty,
odnośnie planów kapitałowych - jeszcze nie mam.
dla minimalnego wynagrodzenia i ZUS mniej więcej tak: d) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie art. 2 ust 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2177). Jeżeli zmiana ta będzie powodować zwiększenie kosztów po stronie Wykonawcy dotyczących realizacji niniejszej umowy, Zamawiający dopuszcza możliwość waloryzacji wynagrodzenia na pisemny, uargumentowany wniosek Wykonawcy, gdzie w sposób bezsprzeczny i jednoznaczny Wykonawca udowodni, że zwiększenie kosztów realizacji zamówienia związane jest ze zmianą ustawy, o której mowa powyżej i ma to realny wpływ na realizację niniejszej umowy zawartej na podstawie zamówienia publicznego, a nie można było tego przewidzieć na etapie przygotowania oferty; e) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne. Jeżeli zmiana ta będzie powodować zwiększenie kosztów po stronie Wykonawcy, dotyczących realizacji niniejszej umowy, Zamawiający dopuszcza możliwość waloryzacji wynagrodzenia na pisemny, uargumentowany wniosek Wykonawcy, gdzie w sposób bezsprzeczny i jednoznaczny Wykonawca udowodni, że zwiększenie kosztów realizacji zamówienia związane jest ze zmianą ustawy, o której mowa powyżej i ma to realny wpływ na realizację niniejszej umowy zawartej na podstawie zamówienia publicznego, a nie można było tego przewidzieć na etapie przygotowania oferty, odnośnie planów kapitałowych - jeszcze nie mam.
0
2019-10-15 15:37 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy