Forum


Powrót Zwrot wadium w formie plisy ubezpieczeniowej/ gwarancji bankowej / poręczenia

K.

Katarzyna .....

28

Zgodnie z art. art. 46 Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, temu wykonawcy zwracamy wadium niezwłocznie po zawarciu umowy (..), art. 46 ust. 1a.

Zgodnie z powyższym dokonałam zwrotu wadium wykonawcom na konto w przypadku wadium wniesionego w pieniądzu, listownie w przypadku wadium wniesionego w formie polisy/gwarancji/poręczeń (kopie dokumentów potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę mam załączone w ofercie zgodnie z wymogiem w siwz).

Natomiast mam dylemat bo w trakcie postępowania konieczne było przedłużenie terminu związania ofertą a w związku z tym Wykonawcy złożyli w oryginale aneksy do polis/gwarancji wadialnych lub nowe dokumenty wadialne na przedłużony termin związania z ofertą. Dokonując zwrotu tych dokumentów pozostała mi tylko kopia, która nie jest potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, czy komisja przetargowa lub przewodniczący komisji może potwierdzić ten dokument za zgodność z oryginałem???
Zgodnie z art. art. 46 Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, temu wykonawcy zwracamy wadium niezwłocznie po zawarciu umowy (..), art. 46 ust. 1a. Zgodnie z powyższym dokonałam zwrotu wadium wykonawcom na konto w przypadku wadium wniesionego w pieniądzu, listownie w przypadku wadium wniesionego w formie polisy/gwarancji/poręczeń (kopie dokumentów potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę mam załączone w ofercie zgodnie z wymogiem w siwz). Natomiast mam dylemat bo w trakcie postępowania konieczne było przedłużenie terminu związania ofertą a w związku z tym Wykonawcy złożyli w oryginale aneksy do polis/gwarancji wadialnych lub nowe dokumenty wadialne na przedłużony termin związania z ofertą. Dokonując zwrotu tych dokumentów pozostała mi tylko kopia, która nie jest potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, czy komisja przetargowa lub przewodniczący komisji może potwierdzić ten dokument za zgodność z oryginałem???
0
2019-10-19 09:43 0

J.

Jacek .....

Fachowiec 1043

Za zgodność z oryginałem potwierdzają osoby upoważnione u Zamawiającego, jeżeli komisja jest to może.
Za zgodność z oryginałem potwierdzają osoby upoważnione u Zamawiającego, jeżeli komisja jest to może.
0
2019-10-20 07:40 1
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy