Forum


Powrót zaśwaidczenie ZUS - podpis elektroniczny

AD

Aleksander Domagała

1

Szanowni Państwo proszę o pomoc w rozstrzygnięciu poniżej kwestii,
w postępowaniu prowadzonym powyżej progów UE na podstawie art. 26 ust. 1 uPzp wezwaliśmy Wykonawcę do złożenia dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.
Wykonawca na wezwanie uzupełnił dokumenty. W toku oceny złożonych dokumentów komisja przetargowa powzięła wątpliwości co do zaświadczenia z ZUS wydanego w wersji elektronicznej. Przesłany dokument jest w formacie pdf i umożliwia on edycję treści, ponadto opatrzony jest tylko kwalifikowanym podpisem – pełnomocnika Wykonawcy, brak podpisu pracownika ZUS.
Mając na uwadze rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (zaświadczenie z ZUS powinno być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem) oraz rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych, Komisja Przetargowa ma wątpliwości czy przesłany dokumentu można uznać za oryginał lub kopię poświadczoną za zgodność przez Wykonawcę.

Czy zgodnie z art. 50 ust. 4a-4c ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu składek na ubezpieczenie zdrowotne Wykonawca mógł bez tworzenia cyfrowego odtworzenia w postaci skanu lub zdjęcia wydruku z elektronicznej wersji zaświadczenia „wykonać kopię/wydruk” z oryginalnego dokumentu i opatrzyć go własnym kwalifikowanym podpisem elektronicznym?
W naszej ocenie Wykonawca powinien przekazać dokument elektroniczny opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym pracownika ZUS. Czy dopuszczalne jest tworzenie kopii dokumentów wydanych z wersji elektronicznej?
Czy należy przyjąć, że wydruk dokumentu bez kwalifikowanego podpisu elektronicznego upoważnionego pracownia ZUS, który jednak umożliwia weryfikację zgodną z art. 4b ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych jest prawidłowy?
Szanowni Państwo proszę o pomoc w rozstrzygnięciu poniżej kwestii, w postępowaniu prowadzonym powyżej progów UE na podstawie art. 26 ust. 1 uPzp wezwaliśmy Wykonawcę do złożenia dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia. Wykonawca na wezwanie uzupełnił dokumenty. W toku oceny złożonych dokumentów komisja przetargowa powzięła wątpliwości co do zaświadczenia z ZUS wydanego w wersji elektronicznej. Przesłany dokument jest w formacie pdf i umożliwia on edycję treści, ponadto opatrzony jest tylko kwalifikowanym podpisem – pełnomocnika Wykonawcy, brak podpisu pracownika ZUS. Mając na uwadze rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (zaświadczenie z ZUS powinno być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem) oraz rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych, Komisja Przetargowa ma wątpliwości czy przesłany dokumentu można uznać za oryginał lub kopię poświadczoną za zgodność przez Wykonawcę. Czy zgodnie z art. 50 ust. 4a-4c ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu składek na ubezpieczenie zdrowotne Wykonawca mógł bez tworzenia cyfrowego odtworzenia w postaci skanu lub zdjęcia wydruku z elektronicznej wersji zaświadczenia „wykonać kopię/wydruk” z oryginalnego dokumentu i opatrzyć go własnym kwalifikowanym podpisem elektronicznym? W naszej ocenie Wykonawca powinien przekazać dokument elektroniczny opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym pracownika ZUS. Czy dopuszczalne jest tworzenie kopii dokumentów wydanych z wersji elektronicznej? Czy należy przyjąć, że wydruk dokumentu bez kwalifikowanego podpisu elektronicznego upoważnionego pracownia ZUS, który jednak umożliwia weryfikację zgodną z art. 4b ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych jest prawidłowy?
0
2019-11-18 10:57 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy