Forum


Powrót Wezwanie do uzupełnienia dokumentu z art. 26 ust. 3 tj. koncesji.

S.

Sylwia .....

3

Zamawiający wezwał Wykonawcę do uzupełnienia dokumentu z 26.3. W ofercie Wykonawca złożył niepełny dokument tj. koncesję.
Wykonawca nie uzupełnił wymaganego dokumentu. Zamawiający jest w posiadaniu przedmiotowego dokumentu, ale w innym postępowaniu.
Pytanie: Czy Wykonawca może wskazać, że Zamawiający jest w posiadaniu takiego dokumentu, który został złożony przez Wykonawcę w poprzednim postępowaniu.
Zamawiający wezwał Wykonawcę do uzupełnienia dokumentu z 26.3. W ofercie Wykonawca złożył niepełny dokument tj. koncesję. Wykonawca nie uzupełnił wymaganego dokumentu. Zamawiający jest w posiadaniu przedmiotowego dokumentu, ale w innym postępowaniu. Pytanie: Czy Wykonawca może wskazać, że Zamawiający jest w posiadaniu takiego dokumentu, który został złożony przez Wykonawcę w poprzednim postępowaniu.
0
2019-12-10 10:54 0

A.

Aneta .....

Fachowiec 111

TAK
Zgodnie z § 10 ust. 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r. poz. 1126) w przypadku wskazania przez wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w § 2, § 5 i § 7 rozporządzenia, które znajdują się w posiadaniu zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 Pzp, zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne.

Dokumenty, o których mowa w § 10 ust. 2 rozporządzenia to również dokumenty składane w celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej.

Jeżeli zamawiający posiada takie dokumenty (np. protokoły odbioru końcowego robót budowlanych), z których będzie wynikać, że wykonawca wykonał roboty budowlane należycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i roboty zostały prawidłowo ukończone, wykonawca nie ma obowiązku składania takich dokumentów. W takim przypadku wykonawca powinien jednak wskazać, które dokumenty znajdują się w posiadaniu zamawiającego, o ile są one aktualne.
TAK Zgodnie z § 10 ust. 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r. poz. 1126) w przypadku wskazania przez wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w § 2, § 5 i § 7 rozporządzenia, które znajdują się w posiadaniu zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 Pzp, zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne. Dokumenty, o których mowa w § 10 ust. 2 rozporządzenia to również dokumenty składane w celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej. Jeżeli zamawiający posiada takie dokumenty (np. protokoły odbioru końcowego robót budowlanych), z których będzie wynikać, że wykonawca wykonał roboty budowlane należycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i roboty zostały prawidłowo ukończone, wykonawca nie ma obowiązku składania takich dokumentów. W takim przypadku wykonawca powinien jednak wskazać, które dokumenty znajdują się w posiadaniu zamawiającego, o ile są one aktualne.
0
2019-12-10 10:59 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy