Forum


Powrót poleganie na zasobach innego podmiotu

A.

Anna .....

Fachowiec 131

Wykonawca w ofercie oświadczył, że wykona zamówienie samodzielnie i nie wskazał podwykonawców. Jednocześnie do oferty dołączył zobowiązanie innego podmiotu dotyczące dysponowania potencjałem kadrowym w osobie kierownika robót. Czy podmiot trzeci zawsze musi być podwykonawcą? Czy też może skierować do realizacji osobę pełniącą funkcję kierownika robót, który będzie brał udział w realizacji zamówienia bez wykonywania robót budowlanych?
Wykonawca w ofercie oświadczył, że wykona zamówienie samodzielnie i nie wskazał podwykonawców. Jednocześnie do oferty dołączył zobowiązanie innego podmiotu dotyczące dysponowania potencjałem kadrowym w osobie kierownika robót. Czy podmiot trzeci zawsze musi być podwykonawcą? Czy też może skierować do realizacji osobę pełniącą funkcję kierownika robót, który będzie brał udział w realizacji zamówienia bez wykonywania robót budowlanych?
0
2020-01-08 09:22 0

J.

Jacek .....

Fachowiec 987

Art. 22a ust. 4 - W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
Art. 22a ust. 4 - W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
0
2020-01-08 09:28 1
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy