Forum


Powrót prawo opcji

N.

Nina .....

6

Planuje ogłosić przetarg nieograniczony na dostawę kruszywa, pierwszy raz chce skorzystać z prawa opcji. Proszę o opinię czy takie zapisy w SIWZ będą wystarczające "Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna (według potrzeb określonych przez Zamawiającego) dostawa kruszywa łamanego kamiennego frakcji …… mm, tj. zakup wraz z załadunkiem, transportem, rozładunkiem kruszywa łamanego frakcji ……… mm w ilości minimalnej 3000 ton, objętej prawem opcji: około dodatkowo 1500 ton
W zakresie podstawowym (minimalnym) szacuje się dostawę:
 3000 ton kruszywa łamanego frakcji ……………… mm,
Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji (w całości lub w części) w przypadku, gdy będzie to leżeć w interesie w Zamawiającego i wynikać z jego bieżących potrzeb – po zrealizowaniu zakresu podstawowego zamówienia. Zamawiający przekaże pisemną informację Wykonawcy o potrzebie realizacji prawa opcji w ramach realizacji umowy. Prawo opcji jest jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie ma obowiązku skorzystać w ramach realizacji przedmiotu zamówienia. W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu. Jeżeli Zamawiający skorzysta z prawa opcji obowiązkiem umownym wykonawcy jest wykonanie świadczenia w zakresie objętym wykorzystanym prawem opcji. Zamawiający ma prawo wielokrotnie korzystać z prawa opcji po zrealizowaniu zakresu podstawowego zamówienia – jednak do wyczerpania maksymalnego zakresu prawa opcji. Zamówienie kruszywa w ilości przekraczającej prawo opcji wymaga zmiany umowy. Uruchomienie opcji nie będzie wymagało zmiany umowy. "
Czy w formularzu ofertowym powinnam wymagać podania ceny za zamówienie podstawowe i zamówienie dodatkowe (prawo opcji) ?
Planuje ogłosić przetarg nieograniczony na dostawę kruszywa, pierwszy raz chce skorzystać z prawa opcji. Proszę o opinię czy takie zapisy w SIWZ będą wystarczające "Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna (według potrzeb określonych przez Zamawiającego) dostawa kruszywa łamanego kamiennego frakcji …… mm, tj. zakup wraz z załadunkiem, transportem, rozładunkiem kruszywa łamanego frakcji ……… mm w ilości minimalnej 3000 ton, objętej prawem opcji: około dodatkowo 1500 ton W zakresie podstawowym (minimalnym) szacuje się dostawę:  3000 ton kruszywa łamanego frakcji ……………… mm, Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji (w całości lub w części) w przypadku, gdy będzie to leżeć w interesie w Zamawiającego i wynikać z jego bieżących potrzeb – po zrealizowaniu zakresu podstawowego zamówienia. Zamawiający przekaże pisemną informację Wykonawcy o potrzebie realizacji prawa opcji w ramach realizacji umowy. Prawo opcji jest jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie ma obowiązku skorzystać w ramach realizacji przedmiotu zamówienia. W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu. Jeżeli Zamawiający skorzysta z prawa opcji obowiązkiem umownym wykonawcy jest wykonanie świadczenia w zakresie objętym wykorzystanym prawem opcji. Zamawiający ma prawo wielokrotnie korzystać z prawa opcji po zrealizowaniu zakresu podstawowego zamówienia – jednak do wyczerpania maksymalnego zakresu prawa opcji. Zamówienie kruszywa w ilości przekraczającej prawo opcji wymaga zmiany umowy. Uruchomienie opcji nie będzie wymagało zmiany umowy. " Czy w formularzu ofertowym powinnam wymagać podania ceny za zamówienie podstawowe i zamówienie dodatkowe (prawo opcji) ?
0
2020-01-09 08:59 0

N.

Nina .....

6

Proszę o opnie :)
Proszę o opnie :)
0
2020-01-10 09:26 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy