Forum


Powrót rażąco niska cena

K.

Kinga .....

0

w przetargu wpłynęło mi 8 ofert z czego trzy przedstawiają rażąco niską cenę w stosunku do wartości szacunkowej i do średniej arytmetycznej wszystkich ofert. Moje pytanie brzmi. jaki czynniki jako zamawiający mogę brać pod uwagę oceniając złożone wyjaśnienia. Chodzi o przetarg na projekt czasowej organizacji ruchu. Co podać w wezwaniu do złożenia wyjaśnień aby ocenić czy ceny zaproponowane za projekt nie są rzeczywiście rażąco niskie. wartość szacunkową zamówienia oceniałam na zasadzie rozeznania rynku
w przetargu wpłynęło mi 8 ofert z czego trzy przedstawiają rażąco niską cenę w stosunku do wartości szacunkowej i do średniej arytmetycznej wszystkich ofert. Moje pytanie brzmi. jaki czynniki jako zamawiający mogę brać pod uwagę oceniając złożone wyjaśnienia. Chodzi o przetarg na projekt czasowej organizacji ruchu. Co podać w wezwaniu do złożenia wyjaśnień aby ocenić czy ceny zaproponowane za projekt nie są rzeczywiście rażąco niskie. wartość szacunkową zamówienia oceniałam na zasadzie rozeznania rynku
1
2016-10-06 12:53 0

P.

Paweł .....

1

Na podstawie art. 90 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) Zamawiający wzywa do złożenia wyjaśnień w zakresie zaoferowanej w ofercie ceny.
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, Zamawiający szacował wartość przedmiotu zamówienia. Z ...... wynika, iż wartość zamówienia powiększona o należny podatek od towarów i usług wynosi:
• .................
Wykonawca w ofercie zaproponował wykonanie zamówienia za cenę:
• .....................
Z powyższego wynika, iż cena zaoferowana przez Wykonawcę może zostać uznana za cenę rażąco niską. Zgodnie z art. 90 ust. 1a ww. ustawy za cenę rażąco niską można uznać taką, która jest niższa o co najmniej 30% od wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, co ma miejsce w przypadku Państwa oferty .
W związku z powyższym wzywa się Wykonawcę do złożenia wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny,
w szczególności w zakresie określonym w art. 90 ust. 1 ww. ustawy.
Zgodnie z art. 90 ust. 2 ww. ustawy obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na Wykonawcy.
Na podstawie art. 90 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) Zamawiający wzywa do złożenia wyjaśnień w zakresie zaoferowanej w ofercie ceny. Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, Zamawiający szacował wartość przedmiotu zamówienia. Z ...... wynika, iż wartość zamówienia powiększona o należny podatek od towarów i usług wynosi: • ................. Wykonawca w ofercie zaproponował wykonanie zamówienia za cenę: • ..................... Z powyższego wynika, iż cena zaoferowana przez Wykonawcę może zostać uznana za cenę rażąco niską. Zgodnie z art. 90 ust. 1a ww. ustawy za cenę rażąco niską można uznać taką, która jest niższa o co najmniej 30% od wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, co ma miejsce w przypadku Państwa oferty . W związku z powyższym wzywa się Wykonawcę do złożenia wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny, w szczególności w zakresie określonym w art. 90 ust. 1 ww. ustawy. Zgodnie z art. 90 ust. 2 ww. ustawy obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na Wykonawcy.
1
2016-10-06 13:04 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy