Forum


Powrót Zakup ratalny PN

K.

Krystyna .....

0

W SIWZ na dostawę sprzętu jest zapis : 24 raty - termin płatności I raty 30 dni natomiast kolejne raty będa płatne ostatniego dnia miesiąca poczynajac od miesiąca następujacego po m-cu płatności pierwszej raty. Czy Wykonawca będzie miał prawo naliczyć mi odsetki po termnie 60 dni (słuzba zdrowia dopuszczalny termin płatności) czy przepis ten nie bedzie miał zastosowania jeśli w SIWZ określone było że sprzedaż ratalna .
Bardzo proszę o pomoc.
W SIWZ na dostawę sprzętu jest zapis : 24 raty - termin płatności I raty 30 dni natomiast kolejne raty będa płatne ostatniego dnia miesiąca poczynajac od miesiąca następujacego po m-cu płatności pierwszej raty. Czy Wykonawca będzie miał prawo naliczyć mi odsetki po termnie 60 dni (słuzba zdrowia dopuszczalny termin płatności) czy przepis ten nie bedzie miał zastosowania jeśli w SIWZ określone było że sprzedaż ratalna . Bardzo proszę o pomoc.
0
2016-10-07 08:13 0

A.

Agnieszka .....

3

Jeśli będziesz dokonywała opłat na podstawie faktur cząstkowych to dla Ciebie ważne będą terminy zapłaty tych faktur- trzeba to zapisać w umowie. Po zmianie ustawy sprzed roku jest taki zapis:
ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Termin zapłaty określony w umowie nie może przekraczać 60 dni, liczonych od dnia doręczenia dłużnikowi faktury lub rachunku, potwierdzających dostawę towaru lub wykonanie usługi, chyba że strony w umowie wyraźnie ustalą inaczej i pod warunkiem że ustalenie to nie jest rażąco nieuczciwe wobec wierzyciela.”;
Jeśli będziesz dokonywała opłat na podstawie faktur cząstkowych to dla Ciebie ważne będą terminy zapłaty tych faktur- trzeba to zapisać w umowie. Po zmianie ustawy sprzed roku jest taki zapis: ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Termin zapłaty określony w umowie nie może przekraczać 60 dni, liczonych od dnia doręczenia dłużnikowi faktury lub rachunku, potwierdzających dostawę towaru lub wykonanie usługi, chyba że strony w umowie wyraźnie ustalą inaczej i pod warunkiem że ustalenie to nie jest rażąco nieuczciwe wobec wierzyciela.”;
1
2016-10-08 20:31 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy