Forum


Powrót jawność postępowania

J.

Jakub .....

24

Dokonałem wyboru najkorzystniejszej oferty, a następnie unieważniłem tę czynność i w chwili obecnej komisja nie dokonała wyboru. Czy dokumentacja jest jawna w całości czy tylko oferty tak jak przed wyborem oferty najkorzystniejszej?
Dokonałem wyboru najkorzystniejszej oferty, a następnie unieważniłem tę czynność i w chwili obecnej komisja nie dokonała wyboru. Czy dokumentacja jest jawna w całości czy tylko oferty tak jak przed wyborem oferty najkorzystniejszej?
0
2020-02-06 10:37 0

K.

Katarzyna .....

52

W trakcie prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający sporządza protokół oznacza, że obowiązek sporządzenia protokołu powstaje już w chwili wszczęcia postępowania. Z art. 96 ust. 1 Pzp wynika, że protokół sporządza się na bieżąco. Sam protokół od chwili jego sporządzenia jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym że oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia, oferty wstępne od dnia zaproszenia do składania ofert, a wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od dnia poinformowania o wynikach oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu.
W trakcie prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający sporządza protokół oznacza, że obowiązek sporządzenia protokołu powstaje już w chwili wszczęcia postępowania. Z art. 96 ust. 1 Pzp wynika, że protokół sporządza się na bieżąco. Sam protokół od chwili jego sporządzenia jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym że oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia, oferty wstępne od dnia zaproszenia do składania ofert, a wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od dnia poinformowania o wynikach oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu.
0
2020-02-06 12:24 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy