Forum


Powrót unieważnienie art. 93 ust. 1 pkt 7

P.

Piotr .....

3

Zamawiający wszczął postępowanie na wykaszanie zieleni w trybie przetargu nieograniczonego .
W Formularzu oferty określono, że należy podać cenę jednostkową za 1m2 wykoszenia zieleni.
Zamawiający założył w opisie przedmiotu zamówienia, że maksymalna ilość koszeń w trakcie realizacji zamówienia to 6 koszeń.
W istotnych postanowieniach umowy określono, że: 1. za wykonanie przedmiotu umowy zamawiający zapłaci wykonawcy wynagrodzenie nieprzekraczające kwoty ........ zł brutto - zgodnie z ofertą wykonawcy; 2. ostateczna wartość wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy zostanie ustalona przez zsumowanie wartości zleceń; 3. wartość każdego zlecenia ustalona zostanie przez przemnożenie ilości wykoszonych powierzchni (m2) oraz ceny jednostkowej podanej w formularzu oferty.
Zamawiający w SIWZ zapisał również sposób obliczenia ceny w następujący sposób: "Podana w ofercie cena jest ceną niezbędną wyłącznie dla potrzeb oceny ofert, wyboru oferty najkorzystniejszej i przyjęcia wstępnej, szacunkowej wartości umowy. Ceny jednostkowe kalkulacji cenowej stanowić będą podstawę rozliczeń umownych z Wykonawcą i pozostaną niezmienne w okresie realizacji umowy".

Złożono dwie oferty złożone z następującymi cenami:
1) 18 876,16 zł brutto.
2) 35 737,76 zł brutto.
Na sesji otwarcia ofert Zamawiający podał kwotę, którą zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, tj. 100 000,00 zł brutto (czyli 6-krotne koszenie).
Wykonawcy składając ofertę skalkulowali cenę w ten sposób, że podali cenę wyliczoną tylko w oparciu o ilość m2, a nie uwzględnili faktu, że Zamawiający zakłada, iż w cenie należy ująć 6 koszeń. Tak skalkulowana cena jest nieadekwatna do zapisu Istotnych postanowień umowy, który stanowi, że „za wykonanie przedmiotu umowy […] Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie nieprzekraczające kwoty …….. zł brutto […] – zgodnie z ofertą Wykonawcy [….]”. Mając na uwadze powyższe, po ewentualnym dokonaniu wyboru oferty, maksymalna kwota za wykonanie zamówienia wynosiłaby odpowiednio 1) 18 876,16 zł lub 2) 35 737,76 zł. Czyli w myśl tego zapisu w umowie, po przekroczeniu tej kwoty nie byłoby możliwości kontynuowania zamówienia.
Zamawiający w Formularzu oferty nie wskazał, że cenę należy wyliczyć w ten sposób, aby podać ogólną wartość brutto z uwzględnieniem krotności koszeń.

Wobec powyższego, czy należy unieważnić postępowanie, ponieważ obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego? Czy da się to uratować?
Zamawiający wszczął postępowanie na wykaszanie zieleni w trybie przetargu nieograniczonego . W Formularzu oferty określono, że należy podać cenę jednostkową za 1m2 wykoszenia zieleni. Zamawiający założył w opisie przedmiotu zamówienia, że maksymalna ilość koszeń w trakcie realizacji zamówienia to 6 koszeń. W istotnych postanowieniach umowy określono, że: 1. za wykonanie przedmiotu umowy zamawiający zapłaci wykonawcy wynagrodzenie nieprzekraczające kwoty ........ zł brutto - zgodnie z ofertą wykonawcy; 2. ostateczna wartość wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy zostanie ustalona przez zsumowanie wartości zleceń; 3. wartość każdego zlecenia ustalona zostanie przez przemnożenie ilości wykoszonych powierzchni (m2) oraz ceny jednostkowej podanej w formularzu oferty. Zamawiający w SIWZ zapisał również sposób obliczenia ceny w następujący sposób: "Podana w ofercie cena jest ceną niezbędną wyłącznie dla potrzeb oceny ofert, wyboru oferty najkorzystniejszej i przyjęcia wstępnej, szacunkowej wartości umowy. Ceny jednostkowe kalkulacji cenowej stanowić będą podstawę rozliczeń umownych z Wykonawcą i pozostaną niezmienne w okresie realizacji umowy". Złożono dwie oferty złożone z następującymi cenami: 1) 18 876,16 zł brutto. 2) 35 737,76 zł brutto. Na sesji otwarcia ofert Zamawiający podał kwotę, którą zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, tj. 100 000,00 zł brutto (czyli 6-krotne koszenie). Wykonawcy składając ofertę skalkulowali cenę w ten sposób, że podali cenę wyliczoną tylko w oparciu o ilość m2, a nie uwzględnili faktu, że Zamawiający zakłada, iż w cenie należy ująć 6 koszeń. Tak skalkulowana cena jest nieadekwatna do zapisu Istotnych postanowień umowy, który stanowi, że „za wykonanie przedmiotu umowy […] Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie nieprzekraczające kwoty …….. zł brutto […] – zgodnie z ofertą Wykonawcy [….]”. Mając na uwadze powyższe, po ewentualnym dokonaniu wyboru oferty, maksymalna kwota za wykonanie zamówienia wynosiłaby odpowiednio 1) 18 876,16 zł lub 2) 35 737,76 zł. Czyli w myśl tego zapisu w umowie, po przekroczeniu tej kwoty nie byłoby możliwości kontynuowania zamówienia. Zamawiający w Formularzu oferty nie wskazał, że cenę należy wyliczyć w ten sposób, aby podać ogólną wartość brutto z uwzględnieniem krotności koszeń. Wobec powyższego, czy należy unieważnić postępowanie, ponieważ obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego? Czy da się to uratować?
0
2020-02-07 09:14 0

A.

Aneta .....

Fachowiec 111

Podana cena jest dla potrzeb porównania ofert. Umowa winna być do kwoty 100.000,-. Co Zamawiający wpisał : "Podana w ofercie cena jest ceną niezbędną wyłącznie dla potrzeb oceny ofert, wyboru oferty najkorzystniejszej i przyjęcia wstępnej, szacunkowej wartości umowy. Ceny jednostkowe kalkulacji cenowej stanowić będą podstawę rozliczeń umownych z Wykonawcą i pozostaną niezmienne w okresie realizacji umowy".
Zatem oferty są porównywalne, a umowa winna być zawarta do kwoty z szacunku. moim zdaniem
Podana cena jest dla potrzeb porównania ofert. Umowa winna być do kwoty 100.000,-. Co Zamawiający wpisał : "Podana w ofercie cena jest ceną niezbędną wyłącznie dla potrzeb oceny ofert, wyboru oferty najkorzystniejszej i przyjęcia wstępnej, szacunkowej wartości umowy. Ceny jednostkowe kalkulacji cenowej stanowić będą podstawę rozliczeń umownych z Wykonawcą i pozostaną niezmienne w okresie realizacji umowy". Zatem oferty są porównywalne, a umowa winna być zawarta do kwoty z szacunku. moim zdaniem
0
2020-02-07 09:29 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy