Forum


Powrót brak Vatu

M.

Monika .....

0

witam wykonawca w formularzu ofertowym cena brutto i wartość netto wskazał taką samą kwotę, podatek Vat nie wpisał nic ani stawki ani kwoty. Wynagrodzenie ryczałtowe. Wezwać do wyjaśnień czy odrzucić?
witam wykonawca w formularzu ofertowym cena brutto i wartość netto wskazał taką samą kwotę, podatek Vat nie wpisał nic ani stawki ani kwoty. Wynagrodzenie ryczałtowe. Wezwać do wyjaśnień czy odrzucić?
0
2020-02-13 10:20 0

K.

Katarzyna .....

52

uchwała SN z 20.10.2011 r. (sygn. akt III CZP 52/11) coś pomoże

w uchwale z 20.10.2011 r. (sygn. akt III CZP 52/11) SN stwierdził, że określenie w ofercie ceny brutto z uwzględnieniem nieprawidłowej stawki VAT stanowi błąd w obliczeniu ceny tylko wtedy, gdy brak jest ustawowych przesłanek wystąpienia omyłki, o której stanowi przepis art. 87 ust 2 pkt 3 Pzp. Zdaniem SN w Pzp obciążono zamawiającego najpierw obowiązkiem oceny ofert wykonawców, której rezultat - w zależności od przejawów negatywnego wyniku tej oceny - generuje albo obowiązek zamawiającego poprawienia w ofercie m.in. innej omyłki i niezwłocznego zawiadomienia o tym wykonawcy, albo obowiązek odrzucenia oferty, jeżeli zawiera ona błędy w obliczeniu ceny lub jeśli wykonawca, niezwłocznie zawiadomiony o poprawieniu oferty, w terminie trzech dni od dnia doręczenia tego zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie innej omyłki (art. 87 ust. 2 pkt 3 i art. 89 ust. 1 pkt 6 i 7 Pzp).

SN stwierdził również, że zakres obowiązków kontrolnych zamawiającego i kształt nakazanych ustawą chronologicznie ujętych, kolejnych jego obowiązków, warunkowany jest treścią SIWZ. Jeżeli zatem zamawiający wskazał w SIWZ konkretną stawkę VAT, kształtującą wysokość określonej w ofercie ceny, to wówczas – w przypadku przyjęcia przez wykonawcę innej stawki - dochodzi do ewentualnego wystąpienia innej omyłki, polegającej na niezgodności przyjętej w ofercie stawki VAT ze stawką zawartą w SIWZ. Niezgodność taka skutkuje obowiązkiem poprawienia oferty w trybie art. 87 ust.2 pkt 3 Pzp wówczas, gdy omyłka polegająca na takiej niezgodności nie powoduje istotnych zmian w treści oferty.
uchwała SN z 20.10.2011 r. (sygn. akt III CZP 52/11) coś pomoże w uchwale z 20.10.2011 r. (sygn. akt III CZP 52/11) SN stwierdził, że określenie w ofercie ceny brutto z uwzględnieniem nieprawidłowej stawki VAT stanowi błąd w obliczeniu ceny tylko wtedy, gdy brak jest ustawowych przesłanek wystąpienia omyłki, o której stanowi przepis art. 87 ust 2 pkt 3 Pzp. Zdaniem SN w Pzp obciążono zamawiającego najpierw obowiązkiem oceny ofert wykonawców, której rezultat - w zależności od przejawów negatywnego wyniku tej oceny - generuje albo obowiązek zamawiającego poprawienia w ofercie m.in. innej omyłki i niezwłocznego zawiadomienia o tym wykonawcy, albo obowiązek odrzucenia oferty, jeżeli zawiera ona błędy w obliczeniu ceny lub jeśli wykonawca, niezwłocznie zawiadomiony o poprawieniu oferty, w terminie trzech dni od dnia doręczenia tego zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie innej omyłki (art. 87 ust. 2 pkt 3 i art. 89 ust. 1 pkt 6 i 7 Pzp). SN stwierdził również, że zakres obowiązków kontrolnych zamawiającego i kształt nakazanych ustawą chronologicznie ujętych, kolejnych jego obowiązków, warunkowany jest treścią SIWZ. Jeżeli zatem zamawiający wskazał w SIWZ konkretną stawkę VAT, kształtującą wysokość określonej w ofercie ceny, to wówczas – w przypadku przyjęcia przez wykonawcę innej stawki - dochodzi do ewentualnego wystąpienia innej omyłki, polegającej na niezgodności przyjętej w ofercie stawki VAT ze stawką zawartą w SIWZ. Niezgodność taka skutkuje obowiązkiem poprawienia oferty w trybie art. 87 ust.2 pkt 3 Pzp wówczas, gdy omyłka polegająca na takiej niezgodności nie powoduje istotnych zmian w treści oferty.
0
2020-02-13 10:33 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy