Forum


Powrót Aktualność dokumentów/oświadczeń

J.

Justyna .....

0

Wykonawca na wezwanie do złożenia dokumentów/oświadczeń z art. 26.1 ustawy Pzp, złożył Zamawiającemu m.in.:
1. Informację z KRK - wystawiona 15.03.2019 r.
2. Informacja z KRK (Podmiot na którego zdolnościach polega) - wystawiona 20.11.2018 r.
Termin składania ofert upłynął w dniu: 23.04.2019 r.
Biorąc pod uwagę rozporządzenie ministra rozwoju w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, wskazane powyżej dokumenty muszą być wystawione nie wcześniej niż:
Informacja KRK - 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
Zatem złożone przez wykonawcę dokumenty zgodnie z rozporządzeniem posiadają ważność.
Natomiast biorąc pod uwagę art. 26 ust. 1 ustawy Pzp -
1. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, którego wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się do udzielania zamówień w przypadkach, o których mowa w art. 101a ust. 1 pkt 1 lub pkt 2 lit. a.
Dokumenty na moment ich składania nie są aktualne, ponieważ zostały złożone 28.01.2020 r.

Jak rozpatrywać powyższe? Czy złożona informacja z KRK jest aktualna?
Wykonawca na wezwanie do złożenia dokumentów/oświadczeń z art. 26.1 ustawy Pzp, złożył Zamawiającemu m.in.: 1. Informację z KRK - wystawiona 15.03.2019 r. 2. Informacja z KRK (Podmiot na którego zdolnościach polega) - wystawiona 20.11.2018 r. Termin składania ofert upłynął w dniu: 23.04.2019 r. Biorąc pod uwagę rozporządzenie ministra rozwoju w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, wskazane powyżej dokumenty muszą być wystawione nie wcześniej niż: Informacja KRK - 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert Zatem złożone przez wykonawcę dokumenty zgodnie z rozporządzeniem posiadają ważność. Natomiast biorąc pod uwagę art. 26 ust. 1 ustawy Pzp - 1. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, którego wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się do udzielania zamówień w przypadkach, o których mowa w art. 101a ust. 1 pkt 1 lub pkt 2 lit. a. Dokumenty na moment ich składania nie są aktualne, ponieważ zostały złożone 28.01.2020 r. Jak rozpatrywać powyższe? Czy złożona informacja z KRK jest aktualna?
0
2020-02-21 12:52 0

K.

Katarzyna .....

Fachowiec 624

nie bardzo rozumiem... czekaliście ponad pół roku z wezwaniem do dokumentów????
nie bardzo rozumiem... czekaliście ponad pół roku z wezwaniem do dokumentów????
0
2020-02-21 13:04 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy