Forum


Powrót Polisa oc

M.

Mariusz .....

Fachowiec 181

Dzień dobry,

Zwracam się z takim zapytaniem dot. aktualności dokumentów. Stan faktyczny: Zamawiający ogłosił przetarg na ochronę roślin, w ramach projektu unijnego. Przetarg krajowy. Wartość zamówienia wyniosła 5 000,00 zł brutto. Na dzień 02.04.2020 r. wyznaczono termin składania ofert. Złożone zostały dwie oferty, wykonawcy x oraz wykonawcy y. Najkorzystniejszą ofertą jest oferta wykonawcy x. wykonawca x został wezwany przez zamawiającego pismem z dnia 06.04.2020 r. do złożenia dokumentów wskazanych w siwz . Wymaganym dokumentem w siwz była polisa oc. Wykonawca przedłożył wymagany dokument polisę oc w dniu 08.04.2020 r. Zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Termin składania ofert był 02.04.2020 r. Wykonawca przedłożył polisę oc która jest zawarta 02.04.2020 r. i obowiązuje od dnia 03.04.2020 r. do 02.04.2021 r. Mając na uwadze powyższe czy polisa oc co została przedłożona przez wykonawcę będzie spełniała wymóg aktualności czy powinien przedłożyć wcześniejszą obowiązującą polisę oc?? Z góry dziękuje za udzieloną pomoc w tym zakresie.
Dzień dobry, Zwracam się z takim zapytaniem dot. aktualności dokumentów. Stan faktyczny: Zamawiający ogłosił przetarg na ochronę roślin, w ramach projektu unijnego. Przetarg krajowy. Wartość zamówienia wyniosła 5 000,00 zł brutto. Na dzień 02.04.2020 r. wyznaczono termin składania ofert. Złożone zostały dwie oferty, wykonawcy x oraz wykonawcy y. Najkorzystniejszą ofertą jest oferta wykonawcy x. wykonawca x został wezwany przez zamawiającego pismem z dnia 06.04.2020 r. do złożenia dokumentów wskazanych w siwz . Wymaganym dokumentem w siwz była polisa oc. Wykonawca przedłożył wymagany dokument polisę oc w dniu 08.04.2020 r. Zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Termin składania ofert był 02.04.2020 r. Wykonawca przedłożył polisę oc która jest zawarta 02.04.2020 r. i obowiązuje od dnia 03.04.2020 r. do 02.04.2021 r. Mając na uwadze powyższe czy polisa oc co została przedłożona przez wykonawcę będzie spełniała wymóg aktualności czy powinien przedłożyć wcześniejszą obowiązującą polisę oc?? Z góry dziękuje za udzieloną pomoc w tym zakresie.
0
2020-04-10 07:58 0

K.

Katarzyna .....

Fachowiec 290

.
.
0
2020-04-10 08:22 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy