Forum


Powrót komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcą

M.

Malwina .....

10

chcemy umożliwić Wykonawcom komunikację elektroniczną. czy poniższe zapisy są prawidłowe:

INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW
1. W postępowaniu komunikacja między zamawiającym a wykonawcą odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 2188 ze zm.), osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r. poz. 1219) z zastrzeżeniem pkt 2.
2. Forma pisemna zastrzeżona jest dla złożenia oferty oraz oświadczeń z art. 25a ustawy Pzp.
3. Następujące dokumenty mogą być złożone w formie pisemnej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym:
1) oświadczenia i dokumenty składane na żądanie zamawiającego, o których mowa w art. 26 ust. 1 lub 2 ustawy Pzp (w zależności od zastosowanej procedury),
2) oświadczenia o przynależności lub o braku przynależności do grupy kapitałowej,
3) dokument, w szczególności zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, potwierdzającego, że wykonawca, realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów,
4) pełnomocnictwo,
5) dokumenty składane w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp.
4. Zamawiający dopuszcza składanie pozostałych dokumentów/oświadczeń (niewymienionych w pkt 3), w tym m.in. wyjaśnień złożonych na wezwanie zamawiającego, w trybie art. 26 ust. 4 oraz art. 87 ust. 1 oraz art. 90 ust. 1 ustawy Pzp, wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ w trybie art. 38 ust. 1 ustawy Pzp etc. za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
5. W przypadku przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji faksem lub drogą elektroniczną, każda ze strona na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
6. Pisma należy kierować na poniższy adres: ...... lub adres e-mail: ........
chcemy umożliwić Wykonawcom komunikację elektroniczną. czy poniższe zapisy są prawidłowe: INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW 1. W postępowaniu komunikacja między zamawiającym a wykonawcą odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 2188 ze zm.), osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r. poz. 1219) z zastrzeżeniem pkt 2. 2. Forma pisemna zastrzeżona jest dla złożenia oferty oraz oświadczeń z art. 25a ustawy Pzp. 3. Następujące dokumenty mogą być złożone w formie pisemnej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym: 1) oświadczenia i dokumenty składane na żądanie zamawiającego, o których mowa w art. 26 ust. 1 lub 2 ustawy Pzp (w zależności od zastosowanej procedury), 2) oświadczenia o przynależności lub o braku przynależności do grupy kapitałowej, 3) dokument, w szczególności zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, potwierdzającego, że wykonawca, realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, 4) pełnomocnictwo, 5) dokumenty składane w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp. 4. Zamawiający dopuszcza składanie pozostałych dokumentów/oświadczeń (niewymienionych w pkt 3), w tym m.in. wyjaśnień złożonych na wezwanie zamawiającego, w trybie art. 26 ust. 4 oraz art. 87 ust. 1 oraz art. 90 ust. 1 ustawy Pzp, wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ w trybie art. 38 ust. 1 ustawy Pzp etc. za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 5. W przypadku przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji faksem lub drogą elektroniczną, każda ze strona na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 6. Pisma należy kierować na poniższy adres: ...... lub adres e-mail: ........
0
2020-04-29 07:29 0

J.

Jacek .....

Fachowiec 987

Może tak być, jak najbardziej.
Może tak być, jak najbardziej.
0
2020-04-29 08:32 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy