Forum


Powrót Oświadczenie o grupie kapitałowej a przetarg ograniczony

K.

Karolina .....

2

Złożyłam ofertę w przetargu ograniczonym, i szukam informacji na temat złożenia oświadczenia dotyczącego grupy kapitałowej. W SIWZ nie ma żadnych informacji na ten temat. Czy mam złożyć to oświadczenie sama, czy może w przetargach ograniczonych są inne zasady ? Będę wdzięczna za pomoc.
Złożyłam ofertę w przetargu ograniczonym, i szukam informacji na temat złożenia oświadczenia dotyczącego grupy kapitałowej. W SIWZ nie ma żadnych informacji na ten temat. Czy mam złożyć to oświadczenie sama, czy może w przetargach ograniczonych są inne zasady ? Będę wdzięczna za pomoc.
0
2020-04-29 10:20 0

J.

Jacek .....

Fachowiec 850

Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji, o której mowa w art. 51 ust. 1a, art. 57 ust. 1 lub art. 60d ust. 1, albo od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w ust. 1 pkt 23. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Czyli w przetargu ograniczonym w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji (art. 51 ust. 1a) - O wynikach oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu i otrzymanych ocenach spełniania tych warunków zamawiający niezwłocznie informuje wykonawców, którzy złożyli wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji, o której mowa w art. 51 ust. 1a, art. 57 ust. 1 lub art. 60d ust. 1, albo od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w ust. 1 pkt 23. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Czyli w przetargu ograniczonym w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji (art. 51 ust. 1a) - O wynikach oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu i otrzymanych ocenach spełniania tych warunków zamawiający niezwłocznie informuje wykonawców, którzy złożyli wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
0
2020-04-29 10:30 1
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy