Forum


Powrót potwierdzenie spełniania warunków

K.

Krzysztof .....

3

Dzień dobry. Przetarg nieograniczony na budowę kanalizacji, procedura krajowa. Warunek dwie wykonane budowy, Zapis SIWZ odnośnie konsorcjum: W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia spełnianie warunków dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej (posiadanie wiedzy i doświadczenia) w zakresie opisanym przez Zamawiającego wykazuje Wykonawca, który będzie realizował część zamówienia do realizacji której uprawnienia oraz doświadczenie są wymagane. Spełnianie warunków dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej (dysponowanie osobami) oraz sytuacji ekonomicznej lub finansowej wykonawcy mogą wykazywać wspólnie. Najtańszy wykonawca (konsorcjum) wykazał spełnianie warunków po jednej robocie każdy. Czy uznać spełnianie warunku , dopuszczalne sumowanie?
Inny wykonawca w ofercie nie określił, że zamierza powierzyć Podwykonawcy część robót, natomiast w oświadczeniu o spełnianiu warunków wskazał podmiot trzeci w zakresie dotyczącym spełniania warunków doświadczenia . W zobowiązaniu podmiot trzeci napisał, że sposób wykorzystania zasobów przez Wykonawcę nastąpi w formie konsultacji i doradztwa. Art. 22a ust. 4 mówi o wykonaniu robót budowlanych przez podmiot trzeci. Wezwać o wyjaśnienia z art. 26 ust. 3 lub 87 ust. 1 ? jeżeli wykonawca w wyjaśnieniach napisze że jednak firma będzie podwykonawca to będzie zmiana oferty?
Dzień dobry. Przetarg nieograniczony na budowę kanalizacji, procedura krajowa. Warunek dwie wykonane budowy, Zapis SIWZ odnośnie konsorcjum: W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia spełnianie warunków dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej (posiadanie wiedzy i doświadczenia) w zakresie opisanym przez Zamawiającego wykazuje Wykonawca, który będzie realizował część zamówienia do realizacji której uprawnienia oraz doświadczenie są wymagane. Spełnianie warunków dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej (dysponowanie osobami) oraz sytuacji ekonomicznej lub finansowej wykonawcy mogą wykazywać wspólnie. Najtańszy wykonawca (konsorcjum) wykazał spełnianie warunków po jednej robocie każdy. Czy uznać spełnianie warunku , dopuszczalne sumowanie? Inny wykonawca w ofercie nie określił, że zamierza powierzyć Podwykonawcy część robót, natomiast w oświadczeniu o spełnianiu warunków wskazał podmiot trzeci w zakresie dotyczącym spełniania warunków doświadczenia . W zobowiązaniu podmiot trzeci napisał, że sposób wykorzystania zasobów przez Wykonawcę nastąpi w formie konsultacji i doradztwa. Art. 22a ust. 4 mówi o wykonaniu robót budowlanych przez podmiot trzeci. Wezwać o wyjaśnienia z art. 26 ust. 3 lub 87 ust. 1 ? jeżeli wykonawca w wyjaśnieniach napisze że jednak firma będzie podwykonawca to będzie zmiana oferty?
0
2020-05-07 13:17 0

M.

Małgorzata .....

Fachowiec 861

ad.1 Jeśli warunkiem udziału w postępowaniu było doświadczenie w wykonaniu dwóch robót, to ja przyjmuję, że jeden z konsorcjantów musi wykazać co najmniej doświadczenie w wykonaniu dwóch robót i tak określam w SIWZ. Wychodzę z założenia, że jeśli jeden ma doświadczenie w jednej robocie i drugi w jednej robocie, to żaden z nich nie ma doświadczenia w realizacji dwóch i łączenie doświadczenia byłoby niekonkurencyjne w stosunku do wykonawców występujących samodzielnie. Taka też przeważa linia orzecznicza. Chyba że mieliście odrębnie opisany warunek dla wykonawców występujących wspólnie.
ad.2Jeśli wykonawca w ofercie zaznaczył, że będzie realizował samodzielnie to można wezwać o wyjaśnienie treści oferty, co do sposobu wykonania zamówienia (samodzielnie, czy przy udziale podmiotu trzeciego). Jeśli nic nie zaznaczył to można od razu wezwać o uzupełnienie (poprawienie) zobowiązania pomiotu trzeciego. Jak wykonawca odpowie, to dalej wzywać o złożenie właściwych dokumentów na potwierdzenie spełnienia warunków.
ad.1 Jeśli warunkiem udziału w postępowaniu było doświadczenie w wykonaniu dwóch robót, to ja przyjmuję, że jeden z konsorcjantów musi wykazać co najmniej doświadczenie w wykonaniu dwóch robót i tak określam w SIWZ. Wychodzę z założenia, że jeśli jeden ma doświadczenie w jednej robocie i drugi w jednej robocie, to żaden z nich nie ma doświadczenia w realizacji dwóch i łączenie doświadczenia byłoby niekonkurencyjne w stosunku do wykonawców występujących samodzielnie. Taka też przeważa linia orzecznicza. Chyba że mieliście odrębnie opisany warunek dla wykonawców występujących wspólnie. ad.2Jeśli wykonawca w ofercie zaznaczył, że będzie realizował samodzielnie to można wezwać o wyjaśnienie treści oferty, co do sposobu wykonania zamówienia (samodzielnie, czy przy udziale podmiotu trzeciego). Jeśli nic nie zaznaczył to można od razu wezwać o uzupełnienie (poprawienie) zobowiązania pomiotu trzeciego. Jak wykonawca odpowie, to dalej wzywać o złożenie właściwych dokumentów na potwierdzenie spełnienia warunków.
0
2020-05-08 10:44 1
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy