Forum


Powrót kwota w umowie niższa niż w ofercie

W.

Wiesława .....

2

Co zrobić? Postępowanie poniżej 30 tys. euro na leasing samochodu. Wykonawca w ofercie wskazał cenę 66749,39. Wykonawca ma podpisaną umowę z bankiem na udzielanie leasingu. Bank po wyliczeniach podał kwotę 66735,62 czyli niższą. Czy możemy podpisać umowę na kwotę inna niż w ofercie? W Regulaminie mamy zapis, że:
Ofertę uznaje się za odrzuconą jeżeli:
1) treść oferty nie odpowiada treści zapytania ofertowego,
2) po uprzednim wezwaniu przez Zamawiającego, wykonawca nie złożył wyjaśnień dotyczących zaoferowanej ceny, a oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, z zastrzeżeniem pkt. 3,
3) oferta została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o zamówienie,
4) oferta zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu, przy czym oczywiste omyłki rachunkowe podlegają poprawie przez zamawiającego,
5) jest nieważna na podstawie przepisów kodeksu cywilnego.
Podpisać taką umowę czy nie?
Co zrobić? Postępowanie poniżej 30 tys. euro na leasing samochodu. Wykonawca w ofercie wskazał cenę 66749,39. Wykonawca ma podpisaną umowę z bankiem na udzielanie leasingu. Bank po wyliczeniach podał kwotę 66735,62 czyli niższą. Czy możemy podpisać umowę na kwotę inna niż w ofercie? W Regulaminie mamy zapis, że: Ofertę uznaje się za odrzuconą jeżeli: 1) treść oferty nie odpowiada treści zapytania ofertowego, 2) po uprzednim wezwaniu przez Zamawiającego, wykonawca nie złożył wyjaśnień dotyczących zaoferowanej ceny, a oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, z zastrzeżeniem pkt. 3, 3) oferta została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o zamówienie, 4) oferta zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu, przy czym oczywiste omyłki rachunkowe podlegają poprawie przez zamawiającego, 5) jest nieważna na podstawie przepisów kodeksu cywilnego. Podpisać taką umowę czy nie?
0
2020-06-04 07:40 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy