Forum


Powrót dokumenty na wezwanie

B.

Beata .....

3

czy Zamawiający może wezwać wszystkich uczestników do złożenia dokumentów na wezwanie , które okreslił w SIWZ, zg. z art. 25 ust. 1 ustawy, gdy w SIWZ napisał, że nie przewiduje możliwości zastosowania procedur, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy?
czy Zamawiający może wezwać wszystkich uczestników do złożenia dokumentów na wezwanie , które okreslił w SIWZ, zg. z art. 25 ust. 1 ustawy, gdy w SIWZ napisał, że nie przewiduje możliwości zastosowania procedur, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy?
0
2020-06-05 15:23 0

J.

Jacek .....

Fachowiec 848

Ani w procedurze odwróconej, ani w zwykłej Zamawiający nie może wzywać wszystkich wykonawców do złożenia dokumentów z art. 25 ust. 1, ale w wyjątkowych sytuacjach może zastosować art. 26 ust. 2f tj.: jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.
Ani w procedurze odwróconej, ani w zwykłej Zamawiający nie może wzywać wszystkich wykonawców do złożenia dokumentów z art. 25 ust. 1, ale w wyjątkowych sytuacjach może zastosować art. 26 ust. 2f tj.: jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.
0
2020-06-06 08:47 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy