Forum


Powrót opłącona polisa OC

Maria Śruba

0

W projekcie SIWZ mamy taki zapis:
1. Wykonawca, zgodnie z wymaganiami SIWZ, przed zawarciem Umowy zawarł umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej dotyczącej działalności objętej Przedmiotem Umowy („Ubezpieczenie OC”) na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż _________________________ zł.
2. Wykonawca zobowiązuje się do utrzymywania przez okres wykonywania Przedmiotu Umowy Ubezpieczenia OC. Opłaconą Polisę lub inny dokument potwierdzający kontynuację ubezpieczenia od dnia następnego po dniu ustania poprzedniej ochrony ubezpieczeniowej wraz z dowodem opłacenia składek na to ubezpieczenie Wykonawca będzie przedkładał Zamawiającemu nie później niż na 14 dni przed dniem wygaśnięcia poprzedniej umowy ubezpieczenia.
3. Jeżeli Wykonawca nie wykona obowiązku, o którym, mowa w ust. 2, Zamawiający wedle swojego wyboru może:
1) odstąpić od Umowy;
2) ubezpieczyć Wykonawcę na jego koszt, przy czym koszty poniesione na ubezpieczenie Wykonawcy Zamawiający potrąci z wynagrodzenia, a gdyby potrącenie to nie było możliwe – zaspokoi się z Zabezpieczenia.
...Czy w świetle nowego rozporządzenia w sprawie dokumentów..., w którym nie wskazano konkretnego dokumentu za pomocą którego zamawiający może sprawdzić czy wykonawca jest ubezpieczony od OC, możemy żądać dokumentu opłacenia składki, zarówno przed podpisaniem umowy, jak i na dalszym etapie jej realizacji w przypadku wygaśnięcia ubezpieczenia?
W projekcie SIWZ mamy taki zapis: 1. Wykonawca, zgodnie z wymaganiami SIWZ, przed zawarciem Umowy zawarł umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej dotyczącej działalności objętej Przedmiotem Umowy („Ubezpieczenie OC”) na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż _________________________ zł. 2. Wykonawca zobowiązuje się do utrzymywania przez okres wykonywania Przedmiotu Umowy Ubezpieczenia OC. Opłaconą Polisę lub inny dokument potwierdzający kontynuację ubezpieczenia od dnia następnego po dniu ustania poprzedniej ochrony ubezpieczeniowej wraz z dowodem opłacenia składek na to ubezpieczenie Wykonawca będzie przedkładał Zamawiającemu nie później niż na 14 dni przed dniem wygaśnięcia poprzedniej umowy ubezpieczenia. 3. Jeżeli Wykonawca nie wykona obowiązku, o którym, mowa w ust. 2, Zamawiający wedle swojego wyboru może: 1) odstąpić od Umowy; 2) ubezpieczyć Wykonawcę na jego koszt, przy czym koszty poniesione na ubezpieczenie Wykonawcy Zamawiający potrąci z wynagrodzenia, a gdyby potrącenie to nie było możliwe – zaspokoi się z Zabezpieczenia. ...Czy w świetle nowego rozporządzenia w sprawie dokumentów..., w którym nie wskazano konkretnego dokumentu za pomocą którego zamawiający może sprawdzić czy wykonawca jest ubezpieczony od OC, możemy żądać dokumentu opłacenia składki, zarówno przed podpisaniem umowy, jak i na dalszym etapie jej realizacji w przypadku wygaśnięcia ubezpieczenia?
0
2016-10-20 20:18 0

M.

Marta .....

27

Polisa, o której piszesz nie jest tożsamą z polisą na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu. Ubezpieczenie wykonywania przedmiotu umowy stanowi cześć opisu przedmiotu zamówienia i zamawiający może ją dowolnie kształtować. Możesz zatem żądać dowodu opłacenia składki, na każdym etapie realizowania umowy, a jeżeli napisałaś w SIWZ, że będziesz tego wymagać przed podpisaniem umowy to Twoje święte prawo.
Polisa, o której piszesz nie jest tożsamą z polisą na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu. Ubezpieczenie wykonywania przedmiotu umowy stanowi cześć opisu przedmiotu zamówienia i zamawiający może ją dowolnie kształtować. Możesz zatem żądać dowodu opłacenia składki, na każdym etapie realizowania umowy, a jeżeli napisałaś w SIWZ, że będziesz tego wymagać przed podpisaniem umowy to Twoje święte prawo.
1
2016-10-21 06:44 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy