Forum


Powrót Pełnomocnistwo - wersja papierowa

B.

Beata .....

0

Szanowni,
w SIWZ miałam wymóg aby ew. pełnomocnictwo wykonawca złożył w formie: "(…) oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem". Wykonawca dostarczył dokument pełnomocnictwa wystawiony dla radcy prawnego i potwierdzony za zgodność z oryginałem przez tą samą osobę jako radca prawny.
Z KPC wynika, że:
„Art. 89. § 1. Pełnomocnik jest obowiązany przy pierwszej czynności procesowej dołączyć do akt sprawy pełnomocnictwo z podpisem mocodawcy lub wierzytelny odpis pełnomocnictwa wraz z odpisem dla strony przeciwnej. Adwokat, radca prawny, rzecznik patentowy, a także radca Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej mogą sami uwierzytelnić odpis udzielonego im pełnomocnictwa oraz odpisy innych dokumentów wykazujących ich umocowanie. Złożenie dokumentu wykazującego umocowanie lub jego uwierzytelnionego odpisu nie jest wymagane, jeżeli stwierdzenie przez sąd umocowania jest możliwe na podstawie wykazu lub innego rejestru, do którego sąd ma dostęp drogą elektroniczną”.
Natomiast jak się to ma do PZP i wymogów określonych w SIWZ. prośba o opinię.
B.
Szanowni, w SIWZ miałam wymóg aby ew. pełnomocnictwo wykonawca złożył w formie: "(…) oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem". Wykonawca dostarczył dokument pełnomocnictwa wystawiony dla radcy prawnego i potwierdzony za zgodność z oryginałem przez tą samą osobę jako radca prawny. Z KPC wynika, że: „Art. 89. § 1. Pełnomocnik jest obowiązany przy pierwszej czynności procesowej dołączyć do akt sprawy pełnomocnictwo z podpisem mocodawcy lub wierzytelny odpis pełnomocnictwa wraz z odpisem dla strony przeciwnej. Adwokat, radca prawny, rzecznik patentowy, a także radca Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej mogą sami uwierzytelnić odpis udzielonego im pełnomocnictwa oraz odpisy innych dokumentów wykazujących ich umocowanie. Złożenie dokumentu wykazującego umocowanie lub jego uwierzytelnionego odpisu nie jest wymagane, jeżeli stwierdzenie przez sąd umocowania jest możliwe na podstawie wykazu lub innego rejestru, do którego sąd ma dostęp drogą elektroniczną”. Natomiast jak się to ma do PZP i wymogów określonych w SIWZ. prośba o opinię. B.
0
2020-08-25 09:54 0

W.

Wojciech .....

Fachowiec 615

Potrzebne jest pełnomocnictwo wydane przez mocodawcę dla tej osoby, natomiast zgodność z oryginałem może już podpisać upełnomocniony
Potrzebne jest pełnomocnictwo wydane przez mocodawcę dla tej osoby, natomiast zgodność z oryginałem może już podpisać upełnomocniony
0
2020-08-25 10:19 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy