Forum


Powrót podmiot trzeci - jego zmiana

K.

Katarzyna .....

3

Sprawa dotyczy jednego postepowania. Wypunktuję kwestie, żeby łatwiej się w tym odnaleźć:
1) zamawiający wymagał wykazania przez wykonawcę spełnienia warunków udziału dotyczącej zdolności technicznej i zawodowej i tu wskazał:
a) w jednym punkcie: co najmniej jedno zamówienie obejmujące swym zakresem roboty instalacyjne branży sanitarnej ORAZ co najmniej jedno
zamówienie obejmujące swym zakresem roboty w branży drogowej. każda robota o wartości nie mniejszej niż .....zł,
b) dysponuje (....) kierownikiem robót branża sanitarna i kierownikiem robót branża drogowa (w skrócie).

Wykonawca w ofercie wskazał, iż powołuje się na zasoby podmiotu trzeciego, przedstawiając zobowiązanie tego podmiotu. Z zobowiązania wynikało, że podmiot trzeci jest na spełnienie warunku dot. jednego i drugiego rodzaju robót oraz kierownika branży drogowej.

2) wykonawca został wezwany do złożenia dokumentów na potwierdzenie spełniania warunków udziału - jeśli chodzi o roboty budowlane wykazał je na wzorze zamawiającego i przedłożył referencje - z dokumentów wynikało, że podmiot trzeci spełnia warunek - wykazał się po jednej robocie na odpowiednie kwoty. Jeśli chodzi o wykaz osób to na wzorze zamawiającego wskazał dwóch kierowników każdy odpowiedniej branży. Wykonawca przy kierowniku branży drogowej (wskazanym przez podmiot trzeci) dopisał podstawę dysponowania "umowa zlecenie".

Czy może być tak, że to wykonawca zawrze umowę zlecenie z kierownikiem robót drogowych, a tym samym podmiot trzeci nie będzie już miał tego w "obowiązku"? Między złożeniem oferty a wezwaniem do złożenia dokumentów na potwierdzenie upłynęło ponad 20 dni i sytuacja się zmieniła - wykonawca sam mógł wykazać spełnienie warunku dot. kierownika robót drogowych, bo znalazł odpowiednią osobę i zawarł z nią umowę zlecenie.

3) czy po podpisaniu umowy wykonawca może zmienić podmiot trzeci, na którego doświadczenie się powoływał żeby spełnić warunek udziału w postępowaniu, w ten sposób, że wprowadzi nowego podwykonawcę, który spełni warunek dot. doświadczenia w wykonaniu robót sanitarnych (pkt. 1 a)) - tym samym pierwotny podmiot trzeci spełniałby warunek w zakresie roboty drogowej, a nowy w zakresie roboty sanitarnej. W SIWZ nie ma mowy o tym, że ten warunek ma być spełniony łącznie przez jednego wykonawcę, zresztą patrząc na branże mogłoby to być trudne, a przynajmniej stanowić ograniczenie. Co w takiej sytuacji? Czy wystarczy, że wykonawca wystąpi z wnioskiem o zmianę dotyczącą podmiotu trzeciego (jak wyżej) i przedłoży dokumenty potwierdzające, że nowy, kolejny podmiot trzeci spełnia warunek w zakresie robót sanitarnych? Jeśli będzie ok to zamawiający może wprowadzić "nowego" jako podwykonawcę (w myśl przepisu, że poleganie na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują te roboty, do realizacji których te zdolności są wymagane)? Zmiana podyktowana tym, że pierwotny podmiot trzeci dostał kilka ważnych zleceń sanitarnych, a nie ma sił przerobowych aby zapewnić realizację w każdej lokalizacji.

Proszę o podpowiedzi.
Sprawa dotyczy jednego postepowania. Wypunktuję kwestie, żeby łatwiej się w tym odnaleźć: 1) zamawiający wymagał wykazania przez wykonawcę spełnienia warunków udziału dotyczącej zdolności technicznej i zawodowej i tu wskazał: a) w jednym punkcie: co najmniej jedno zamówienie obejmujące swym zakresem roboty instalacyjne branży sanitarnej ORAZ co najmniej jedno zamówienie obejmujące swym zakresem roboty w branży drogowej. każda robota o wartości nie mniejszej niż .....zł, b) dysponuje (....) kierownikiem robót branża sanitarna i kierownikiem robót branża drogowa (w skrócie). Wykonawca w ofercie wskazał, iż powołuje się na zasoby podmiotu trzeciego, przedstawiając zobowiązanie tego podmiotu. Z zobowiązania wynikało, że podmiot trzeci jest na spełnienie warunku dot. jednego i drugiego rodzaju robót oraz kierownika branży drogowej. 2) wykonawca został wezwany do złożenia dokumentów na potwierdzenie spełniania warunków udziału - jeśli chodzi o roboty budowlane wykazał je na wzorze zamawiającego i przedłożył referencje - z dokumentów wynikało, że podmiot trzeci spełnia warunek - wykazał się po jednej robocie na odpowiednie kwoty. Jeśli chodzi o wykaz osób to na wzorze zamawiającego wskazał dwóch kierowników każdy odpowiedniej branży. Wykonawca przy kierowniku branży drogowej (wskazanym przez podmiot trzeci) dopisał podstawę dysponowania "umowa zlecenie". Czy może być tak, że to wykonawca zawrze umowę zlecenie z kierownikiem robót drogowych, a tym samym podmiot trzeci nie będzie już miał tego w "obowiązku"? Między złożeniem oferty a wezwaniem do złożenia dokumentów na potwierdzenie upłynęło ponad 20 dni i sytuacja się zmieniła - wykonawca sam mógł wykazać spełnienie warunku dot. kierownika robót drogowych, bo znalazł odpowiednią osobę i zawarł z nią umowę zlecenie. 3) czy po podpisaniu umowy wykonawca może zmienić podmiot trzeci, na którego doświadczenie się powoływał żeby spełnić warunek udziału w postępowaniu, w ten sposób, że wprowadzi nowego podwykonawcę, który spełni warunek dot. doświadczenia w wykonaniu robót sanitarnych (pkt. 1 a)) - tym samym pierwotny podmiot trzeci spełniałby warunek w zakresie roboty drogowej, a nowy w zakresie roboty sanitarnej. W SIWZ nie ma mowy o tym, że ten warunek ma być spełniony łącznie przez jednego wykonawcę, zresztą patrząc na branże mogłoby to być trudne, a przynajmniej stanowić ograniczenie. Co w takiej sytuacji? Czy wystarczy, że wykonawca wystąpi z wnioskiem o zmianę dotyczącą podmiotu trzeciego (jak wyżej) i przedłoży dokumenty potwierdzające, że nowy, kolejny podmiot trzeci spełnia warunek w zakresie robót sanitarnych? Jeśli będzie ok to zamawiający może wprowadzić "nowego" jako podwykonawcę (w myśl przepisu, że poleganie na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują te roboty, do realizacji których te zdolności są wymagane)? Zmiana podyktowana tym, że pierwotny podmiot trzeci dostał kilka ważnych zleceń sanitarnych, a nie ma sił przerobowych aby zapewnić realizację w każdej lokalizacji. Proszę o podpowiedzi.
0
2020-09-10 14:29 0

K.

Katarzyna .....

3

Może prościej to teraz opiszę. Art. 36b ust. 2 pzp dopuszcza zmianę podwykonawcy, na którego zasoby powoływał się w celu spełnienia warunku udziału, na etapie realizacji umowy. Zamawiający wymagał co najmniej 1 roboty drogowej oraz co najmniej 1 roboty sanitarnej - było to określone w jednym punkcie w SIWZ (dotyczyło jednej z trzech części). SIWZ nie traktowało nic o tym, ze te 2 rodzaje robót ma wykazać ten sam podmiot trzeci (w przypadku powołania się na jego zasoby). W trakcie realizacji robót wykonawca postanowił zmienić w części umowę podwykonawczą, powołując drugiego podwykonawcę, który ma wykonać roboty sanitarne (te z warunku). Czy po zweryfikowaniu tego nowego podwykonawcy i stwierdzeniu, ze jego doświadczenie potwierdza spełnienie warunku w zakresie sanitarki i otrzymaniu zgody zamawiającego, wykonawca może aneksować pierwszą umowę podwykonawczą zmieniając w niej zakres i jednocześnie zawrzeć umowę z nowym podwykonawcą? I drugie pytanie-jesli podmiot trzeci wskazał, że zapewnia kierownika robot w określonej branży (na spełnienie warunku), a potem na podstawie 26.3 wykonawca przedkłada wykaz osób, w którym wskazuje iz dysponuje takim kierownikiem na podstawie umowy zlecenia, to czy trzeba jakichś wyjaśnień (podmiot trzeci stwierdził w zobowiązaniu, ze on taką osobę udostępni)?
Może prościej to teraz opiszę. Art. 36b ust. 2 pzp dopuszcza zmianę podwykonawcy, na którego zasoby powoływał się w celu spełnienia warunku udziału, na etapie realizacji umowy. Zamawiający wymagał co najmniej 1 roboty drogowej oraz co najmniej 1 roboty sanitarnej - było to określone w jednym punkcie w SIWZ (dotyczyło jednej z trzech części). SIWZ nie traktowało nic o tym, ze te 2 rodzaje robót ma wykazać ten sam podmiot trzeci (w przypadku powołania się na jego zasoby). W trakcie realizacji robót wykonawca postanowił zmienić w części umowę podwykonawczą, powołując drugiego podwykonawcę, który ma wykonać roboty sanitarne (te z warunku). Czy po zweryfikowaniu tego nowego podwykonawcy i stwierdzeniu, ze jego doświadczenie potwierdza spełnienie warunku w zakresie sanitarki i otrzymaniu zgody zamawiającego, wykonawca może aneksować pierwszą umowę podwykonawczą zmieniając w niej zakres i jednocześnie zawrzeć umowę z nowym podwykonawcą? I drugie pytanie-jesli podmiot trzeci wskazał, że zapewnia kierownika robot w określonej branży (na spełnienie warunku), a potem na podstawie 26.3 wykonawca przedkłada wykaz osób, w którym wskazuje iz dysponuje takim kierownikiem na podstawie umowy zlecenia, to czy trzeba jakichś wyjaśnień (podmiot trzeci stwierdził w zobowiązaniu, ze on taką osobę udostępni)?
0
2020-09-11 07:54 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy