Forum


Powrót Data zawarcia uumowy

E.

Ewa .....

Fachowiec 511

Postepowanie na RB Zamawiającemu zależy na szybkim terminie realizacji Wprowadza kryterium czas realizacji w tygodniach - maksymalnie 10 tyg od zawarcia umowy. Jest realna obawa że wykonawca który złozy najorzystniejsza oferte (mozliwe że zaproponuje najkrótszy czas realizacji) może po wyborze grac na zwłoke w podpisaniu umowy . Zyska dodatkowy czas, moze nawet większy niz ten który zaproponował kolejny wykonawca w rankingu. Czy macie jakiś patent na tryb działania zamawiającego który by ukrócił takie nieuczciwe praktyki?
Postepowanie na RB Zamawiającemu zależy na szybkim terminie realizacji Wprowadza kryterium czas realizacji w tygodniach - maksymalnie 10 tyg od zawarcia umowy. Jest realna obawa że wykonawca który złozy najorzystniejsza oferte (mozliwe że zaproponuje najkrótszy czas realizacji) może po wyborze grac na zwłoke w podpisaniu umowy . Zyska dodatkowy czas, moze nawet większy niz ten który zaproponował kolejny wykonawca w rankingu. Czy macie jakiś patent na tryb działania zamawiającego który by ukrócił takie nieuczciwe praktyki?
0
2020-09-24 09:30 0

B.

Barbara .....

17

Wprowadziłam do SIWZ zapisy mające zapobiegać takim praktykom i tego bezwzględnie przestrzegam.
"Procedura postępowania w sytuacji nie stawienia się zwycięskiego Wykonawcy w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie na podpisanie umowy:
1) jeżeli Wykonawca zaproszony do podpisania umowy, nie stawi się we wskazanym przez Zamawiającego terminie bez uzasadnionej przyczyny lub nie dostarczy dokumentów wskazanych w pkt 17.1 SIWZ, Zamawiający może uznać, że uchyla się on od zawarcia umowy i zgodnie z art. 94 ust 3 Ustawy może zbadać, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu Wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert, chyba że zajdzie którakolwiek z przesłanek, o których mowa w art. 93 ust. 1 pkt 1 i 1 a Ustawy;
2) jeżeli zaistnieją obiektywne okoliczności uzasadniające niemożliwość przybycia Wykonawcy w wyznaczonym przez Zamawiającego ww. terminie, a Wykonawca powiadomi o tym fakcie Zamawiającego pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną przed upływem wyznaczonego na podpisanie umowy terminu, wskazując równocześnie na te okoliczności, Zamawiający może wyznaczyć nowy, umożliwiający Wykonawcy przybycie, termin podpisania umowy, który będzie terminem ostatecznym, nie podlegającym dalszemu przedłużaniu."
Wprowadziłam do SIWZ zapisy mające zapobiegać takim praktykom i tego bezwzględnie przestrzegam. "Procedura postępowania w sytuacji nie stawienia się zwycięskiego Wykonawcy w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie na podpisanie umowy: 1) jeżeli Wykonawca zaproszony do podpisania umowy, nie stawi się we wskazanym przez Zamawiającego terminie bez uzasadnionej przyczyny lub nie dostarczy dokumentów wskazanych w pkt 17.1 SIWZ, Zamawiający może uznać, że uchyla się on od zawarcia umowy i zgodnie z art. 94 ust 3 Ustawy może zbadać, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu Wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert, chyba że zajdzie którakolwiek z przesłanek, o których mowa w art. 93 ust. 1 pkt 1 i 1 a Ustawy; 2) jeżeli zaistnieją obiektywne okoliczności uzasadniające niemożliwość przybycia Wykonawcy w wyznaczonym przez Zamawiającego ww. terminie, a Wykonawca powiadomi o tym fakcie Zamawiającego pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną przed upływem wyznaczonego na podpisanie umowy terminu, wskazując równocześnie na te okoliczności, Zamawiający może wyznaczyć nowy, umożliwiający Wykonawcy przybycie, termin podpisania umowy, który będzie terminem ostatecznym, nie podlegającym dalszemu przedłużaniu."
0
2020-09-24 10:29 1
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy