Forum


Powrót brak składników cenotwórczych w kosztorysie ofertowym

J.

Joanna .....

0

Witam,
Przetarg nieograniczony na roboty budowlane, zgodnie z SIWZ Wykonawca zobowiązany był do wypełnienia i określenia wartości wszystkich pozycji określonych w przedmiarze robót. Każda pozycja w kosztorysie ofertowym powinna zawierać w szczególności opis pozycji, jednostkę miary i ilość, cenę jednostkową, wartość pozycji. Zaleca się przygotowanie kosztorysu ofertowego metodą kalkulacji uproszczonej. Wymaga się, aby w kosztorysie ofertowym, dotyczącym robót budowlanych, wykazano składniki cenotwórcze tj.: stawkę roboczo-godziny, koszty pośrednie, zysk. Kosztorys ofertowy powinien zawierać w szczególności podstawę ceny jednostkowej, opis pozycji, jednostkę miary, ilość, cenę jednostkową oraz wartość pozycji – zgodnie z załączonym wzorem stanowiącym załącznik nr 9 do SIWZ.
W złożonym kosztorysie ofertowym Wykonawca wykazał koszty pośrednie i zysk natomiast brak podanej stawki roboczo-godziny.
Czy w takiej sytuacji oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp?
Czy może fakt niewyszczególnienia w kosztorysie ofertowym w formie uproszczonej składników cenotwórczych stanowi niezgodność tylko co do formy, a nie co do treści oferty z siwz i nie rodzi negatywnych skutków?
Witam, Przetarg nieograniczony na roboty budowlane, zgodnie z SIWZ Wykonawca zobowiązany był do wypełnienia i określenia wartości wszystkich pozycji określonych w przedmiarze robót. Każda pozycja w kosztorysie ofertowym powinna zawierać w szczególności opis pozycji, jednostkę miary i ilość, cenę jednostkową, wartość pozycji. Zaleca się przygotowanie kosztorysu ofertowego metodą kalkulacji uproszczonej. Wymaga się, aby w kosztorysie ofertowym, dotyczącym robót budowlanych, wykazano składniki cenotwórcze tj.: stawkę roboczo-godziny, koszty pośrednie, zysk. Kosztorys ofertowy powinien zawierać w szczególności podstawę ceny jednostkowej, opis pozycji, jednostkę miary, ilość, cenę jednostkową oraz wartość pozycji – zgodnie z załączonym wzorem stanowiącym załącznik nr 9 do SIWZ. W złożonym kosztorysie ofertowym Wykonawca wykazał koszty pośrednie i zysk natomiast brak podanej stawki roboczo-godziny. Czy w takiej sytuacji oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp? Czy może fakt niewyszczególnienia w kosztorysie ofertowym w formie uproszczonej składników cenotwórczych stanowi niezgodność tylko co do formy, a nie co do treści oferty z siwz i nie rodzi negatywnych skutków?
0
2020-09-30 11:05 0

W.

Wojciech .....

Fachowiec 617

Wołałbym od wykonawcy z art. 85 wyjaśnienia oferty i wskazania w oparciu o jaką stawkę był liczony kosztorys - oczywiście jeśli liczony był dobrze i sprawdzony po pozycjach. Nie wiem czy wszystkie programy kosztorysowe drukują wskaźniki (choć te główne programy - tak). Nie ma to wpływu na cenę i zakres, ale na podstawy w oparciu o które dokonano obliczeń.
Wołałbym od wykonawcy z art. 85 wyjaśnienia oferty i wskazania w oparciu o jaką stawkę był liczony kosztorys - oczywiście jeśli liczony był dobrze i sprawdzony po pozycjach. Nie wiem czy wszystkie programy kosztorysowe drukują wskaźniki (choć te główne programy - tak). Nie ma to wpływu na cenę i zakres, ale na podstawy w oparciu o które dokonano obliczeń.
0
2020-10-01 09:31 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy