Forum


Powrót Usługi pocztowe - weryfikacja zatrudnienia na podstawie umowy o pracę (art. 143e ust. 2 pkt 1 ustawy Pzp)

A.

Anna .....

1

Zgodnie z art. 143e ust. 2 pkt 1 ustawy Pzp, „W celu weryfikacji zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia umowa przewiduje możliwość żądania przez zamawiającego w szczególności oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracę, - zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę oraz zakres obowiązków pracownika.” Czy Zamawiający może odstąpić od wymogu wskazywania w oświadczeniu imion i nazwisk zatrudnionych pracowników, daty zawarcia umów o pracę oraz zakresu obowiązków pracownika i żądać wskazania jedynie ilości tych osób, np.:
„W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym terminie, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ustępie 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia. Zamawiający może żądać oświadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o ilości osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę wykonujących czynności wskazane w ust. 1. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób oraz procentowego poziomu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w stosunku do ogółu zatrudnienia Wykonawcy oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy”?
Zgodnie z art. 143e ust. 2 pkt 1 ustawy Pzp, „W celu weryfikacji zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia umowa przewiduje możliwość żądania przez zamawiającego w szczególności oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracę, - zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę oraz zakres obowiązków pracownika.” Czy Zamawiający może odstąpić od wymogu wskazywania w oświadczeniu imion i nazwisk zatrudnionych pracowników, daty zawarcia umów o pracę oraz zakresu obowiązków pracownika i żądać wskazania jedynie ilości tych osób, np.: „W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym terminie, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ustępie 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia. Zamawiający może żądać oświadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o ilości osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę wykonujących czynności wskazane w ust. 1. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób oraz procentowego poziomu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w stosunku do ogółu zatrudnienia Wykonawcy oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy”?
0
2020-10-05 10:20 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy