Forum


Powrót Dokumenty od "zasobu".

A.

Arkadiusz .....

0

Dzień dobry
Z ustawy pzp i rozporządzenia ws. dokumentów wynika, że - Zamawiający ma teraz obowiązek zbadania sytuacji podmiotu trzeciego również pod kątem podstaw wykluczenia z postępowania. Czy zgodnie z rozporządzeniem :
„§ 9. 2. Zamawiający ŻĄDA od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w § 5 pkt 1–9\",
oraz upzp \"Art. 22a. 3. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5”
jako zamawiający MUSZĘ żądać tych dokumentów, nawet w sytuacji kiedy nie wymagałem ich od wykonawcy czy tylko żądam takich (odpowiednio) jak od wykonawcy.
Dlaczego uważacie (tak wynika z wcześniejszych odpowiedzi) że żądam tylko tych dokumentów od zasobu, których wymagałem do wykonawcy (art. 24 ust. 5) przecież tam jest \"i\" a nie \"odpowiednio\". A co z dokumentami z rozporządzenia § 5 pkt 1–9\"?
Pozdrawiam
Dzień dobry Z ustawy pzp i rozporządzenia ws. dokumentów wynika, że - Zamawiający ma teraz obowiązek zbadania sytuacji podmiotu trzeciego również pod kątem podstaw wykluczenia z postępowania. Czy zgodnie z rozporządzeniem : „§ 9. 2. Zamawiający ŻĄDA od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w § 5 pkt 1–9\", oraz upzp \"Art. 22a. 3. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5” jako zamawiający MUSZĘ żądać tych dokumentów, nawet w sytuacji kiedy nie wymagałem ich od wykonawcy czy tylko żądam takich (odpowiednio) jak od wykonawcy. Dlaczego uważacie (tak wynika z wcześniejszych odpowiedzi) że żądam tylko tych dokumentów od zasobu, których wymagałem do wykonawcy (art. 24 ust. 5) przecież tam jest \"i\" a nie \"odpowiednio\". A co z dokumentami z rozporządzenia § 5 pkt 1–9\"? Pozdrawiam
1
2016-10-30 14:36 0

W.

Wiesława .....

6

kwestia przyzwyczajenia (bo zawsze tak było). Na pewno interpretacja że od podmiotu trzeciego nie możemy żądać więcej niż od wykonawcy nie wynika z przepisów.
kwestia przyzwyczajenia (bo zawsze tak było). Na pewno interpretacja że od podmiotu trzeciego nie możemy żądać więcej niż od wykonawcy nie wynika z przepisów.
1
2016-10-31 07:34 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy