Forum


Powrót podwykonawca.

V.

Violetta .....

3

Wykonawca wskazał na udział podwykonawców w realizacji zamówienia. Nie są one jednak podmiotami trzecimi udostępniającymi swoje zasoby. Czy należy wezwać wykonawcę do złożenia przez podwykonawcę dokumentów na wykluczenie tj. KRS,KRK,US,ZUS? Zamawiający żądał w SIWZ również przedłożenia ww. dokumentów dotyczących podwykonawcy, któremu wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp. Wykonawca na wezwanie art.26 ust.1 nie załączył dokumentów dla podwykonawcy. Czy wykonawca jeżeli nie dostarczy tych dokumentów na ponowne wezwanie art.26 ust.3 może zostać wykluczony?
Wykonawca wskazał na udział podwykonawców w realizacji zamówienia. Nie są one jednak podmiotami trzecimi udostępniającymi swoje zasoby. Czy należy wezwać wykonawcę do złożenia przez podwykonawcę dokumentów na wykluczenie tj. KRS,KRK,US,ZUS? Zamawiający żądał w SIWZ również przedłożenia ww. dokumentów dotyczących podwykonawcy, któremu wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp. Wykonawca na wezwanie art.26 ust.1 nie załączył dokumentów dla podwykonawcy. Czy wykonawca jeżeli nie dostarczy tych dokumentów na ponowne wezwanie art.26 ust.3 może zostać wykluczony?
0
2020-10-21 08:37 0

M.

Małgorzata .....

Fachowiec 866

Jeśli tak, jak pani napisała zamawiający w SIWZ określił, że będzie żądał dokumentów na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia również od podwykonawców nie będących podmiotami na których zasoby się powołuje wykonawca, to musicie tych dokumentów żądać, a wykonawca musi je przedstawić. Jeśli tego nie zrobi, to podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12 pzp.
Jeśli tak, jak pani napisała zamawiający w SIWZ określił, że będzie żądał dokumentów na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia również od podwykonawców nie będących podmiotami na których zasoby się powołuje wykonawca, to musicie tych dokumentów żądać, a wykonawca musi je przedstawić. Jeśli tego nie zrobi, to podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12 pzp.
0
2020-10-21 09:03 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy