Forum


Powrót wydruk zaświadczenia z Urzędu Skarbowego

L.

Leszek .....

9

Witam,
w przetargu nieograniczonym poniżej progu wykonawca złożył wydruk zaświadczenia z Urzędu Skarbowego. Na wydruku znajduje się informacja, że: „pismo zostało podpisane w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego Szefa Krajowej Administracji Skarbowej i podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym”. Na dole zaświadczenia, znajduje się informacja, że: „kwalifikowany podpis elektroniczny ma skutek prawny równoważny podpisowi własnoręcznemu zgodnie z art. 25 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR910/2014 z dnia 23.07.2014 w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylającego dyrektywę 1999/93/WE”.
Czy w opisanej sprawie można uznać wydruk zaświadczenia z Urzędu Skarbowego potwierdzony za zgodność z oryginałem przez wykonawcę, za prawidłowy dokument potwierdzający brak podstaw do wykluczenia?
Czy są regulacje zrównujące moc wydruku zaświadczenia z Urzędu Skarbowego z dokumentem wystawionym elektronicznie, tak jak ma to miejsce w przypadku zaświadczenia z ZUS?
Witam, w przetargu nieograniczonym poniżej progu wykonawca złożył wydruk zaświadczenia z Urzędu Skarbowego. Na wydruku znajduje się informacja, że: „pismo zostało podpisane w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego Szefa Krajowej Administracji Skarbowej i podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym”. Na dole zaświadczenia, znajduje się informacja, że: „kwalifikowany podpis elektroniczny ma skutek prawny równoważny podpisowi własnoręcznemu zgodnie z art. 25 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR910/2014 z dnia 23.07.2014 w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylającego dyrektywę 1999/93/WE”. Czy w opisanej sprawie można uznać wydruk zaświadczenia z Urzędu Skarbowego potwierdzony za zgodność z oryginałem przez wykonawcę, za prawidłowy dokument potwierdzający brak podstaw do wykluczenia? Czy są regulacje zrównujące moc wydruku zaświadczenia z Urzędu Skarbowego z dokumentem wystawionym elektronicznie, tak jak ma to miejsce w przypadku zaświadczenia z ZUS?
0
2020-11-20 07:26 0

W.

Wojciech .....

Fachowiec 543

Sam cytowałeś zapis o braku potrzeby podpisu jaki jest na wydruku. Takie wydruki z informacją należy traktować jako oryginały bezpośrednio, natomiast jeśli podpisze je wykonawca za zgodnośc KPE to już jest kopia elektroniczna. Ale w obu przypadkach jest OK.
Sam cytowałeś zapis o braku potrzeby podpisu jaki jest na wydruku. Takie wydruki z informacją należy traktować jako oryginały bezpośrednio, natomiast jeśli podpisze je wykonawca za zgodnośc KPE to już jest kopia elektroniczna. Ale w obu przypadkach jest OK.
0
2020-11-20 07:50 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy