Forum


Powrót Brak podpisu wykonawcy na formularz cenowym

I.

Ilona .....

3

Zmawiający w SIWZ wymagał aby wykonawca załączył do oferty : Wypełniony w każdej pozycji załącznik cenowy stanowiący załącznik nr 1a do SIWZ. Brak przedłożenia załącznika będzie skutkować odrzuceniem oferty Wykonawcy. Ponadto w SIWZ jest zapisane "Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. Jeżeli osoba/osoby podpisująca ofertę, działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo to musi zostać dołączone do oferty i musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem."
Wykonawca złożył formularz cenowy jednak bez podpisu.Jest to oferta z najniższą ceną.
Zmawiający w SIWZ wymagał aby wykonawca załączył do oferty : Wypełniony w każdej pozycji załącznik cenowy stanowiący załącznik nr 1a do SIWZ. Brak przedłożenia załącznika będzie skutkować odrzuceniem oferty Wykonawcy. Ponadto w SIWZ jest zapisane "Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. Jeżeli osoba/osoby podpisująca ofertę, działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo to musi zostać dołączone do oferty i musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem." Wykonawca złożył formularz cenowy jednak bez podpisu.Jest to oferta z najniższą ceną.
0
2020-11-27 09:27 0

W.

Wojciech .....

Fachowiec 598

Nie ma podpisu - nie ma zobowiązania wykonawcy a więc nie ma oferty. To tylko zwykły druk ...
Nie ma podpisu - nie ma zobowiązania wykonawcy a więc nie ma oferty. To tylko zwykły druk ...
0
2020-11-27 09:30 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy