Forum


Powrót Wadium w postaci dokumentu elektronicznego

I.

Ilona .....

3

Postępowanie krajowe w formie papierowej . Do oferty wykonawca załączył mi płytę CD na której jest dokument wadium w formie gwarancji ubezpieczeniowej podpisany kwalifikowanym podpisem. W SIWZ mam zapisane; " Oryginał dokumentu potwierdzający wniesienie wadium w innych dopuszczonych przez zamawiającego formach należy załączyć w formie oryginału do złożonej oferty. Jeżeli Wykonawca nie wpłaci wymaganego wadium lub wniesie je w sposób nieprawidłowy jego oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 7b pzp.
Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać, jaki jest sposób reprezentacji Gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający identyfikację złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny z podaniem imienia i nazwiska.
Proszę o pomoc czy jest to prawidłowo złożone wadium czy jednak powinnam Wykonawcę odrzucić z postępowania.
Postępowanie krajowe w formie papierowej . Do oferty wykonawca załączył mi płytę CD na której jest dokument wadium w formie gwarancji ubezpieczeniowej podpisany kwalifikowanym podpisem. W SIWZ mam zapisane; " Oryginał dokumentu potwierdzający wniesienie wadium w innych dopuszczonych przez zamawiającego formach należy załączyć w formie oryginału do złożonej oferty. Jeżeli Wykonawca nie wpłaci wymaganego wadium lub wniesie je w sposób nieprawidłowy jego oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 7b pzp. Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać, jaki jest sposób reprezentacji Gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający identyfikację złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny z podaniem imienia i nazwiska. Proszę o pomoc czy jest to prawidłowo złożone wadium czy jednak powinnam Wykonawcę odrzucić z postępowania.
0
2020-11-27 09:37 0

W.

Wojciech .....

Fachowiec 543

Jeśli dopuściliście formę elektroniczną to sposób elektroniczny na CD jest prawidłowy. Masz potwierdzenie u siebie w oryginale i zabezpiecza ofertę.
Jeśli dopuściliście formę elektroniczną to sposób elektroniczny na CD jest prawidłowy. Masz potwierdzenie u siebie w oryginale i zabezpiecza ofertę.
0
2020-11-27 09:44 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy