Forum


Powrót przetarg krajowy i możliwość składania dokumentów elektronicznie

J.

Justyna .....

7

Wiem, że ogłaszając obecnie przetarg krajowy mogę dopuścić możliwość składania dokumentów w formie papierowej i elektronicznej.
Czy dopuszczając możliwość formy elektronicznej wystarczy zapis w SIWZ:
1. Wymagania w zakresie oświadczeń i dokumentów, jakich zamawiający może żądać od wykonawcy, wskazane są w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1282) w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wszystkie oświadczenia i dokumenty, muszą co do zakresu i formy odpowiadać wymaganiom określonym w ww. Rozporządzeniu.
2. Zamawiający ponadto dopuszcza – zgodnie z §14 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1282) w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia - możliwość składania dokumentów, o których mowa w ust. 1 w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia poświadczonej za zgodność z oryginałem. Dokumenty należy wówczas wysłać na adres e-mail zamawiającego: ...@...
3. Poświadczenie za zgodność oryginałem elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia, o której mowa w punkcie 6.2, następuje przy użyciu kwalifikowalnego podpisu elektronicznego.
Wiem, że ogłaszając obecnie przetarg krajowy mogę dopuścić możliwość składania dokumentów w formie papierowej i elektronicznej. Czy dopuszczając możliwość formy elektronicznej wystarczy zapis w SIWZ: 1. Wymagania w zakresie oświadczeń i dokumentów, jakich zamawiający może żądać od wykonawcy, wskazane są w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1282) w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wszystkie oświadczenia i dokumenty, muszą co do zakresu i formy odpowiadać wymaganiom określonym w ww. Rozporządzeniu. 2. Zamawiający ponadto dopuszcza – zgodnie z §14 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1282) w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia - możliwość składania dokumentów, o których mowa w ust. 1 w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia poświadczonej za zgodność z oryginałem. Dokumenty należy wówczas wysłać na adres e-mail zamawiającego: ...@... 3. Poświadczenie za zgodność oryginałem elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia, o której mowa w punkcie 6.2, następuje przy użyciu kwalifikowalnego podpisu elektronicznego.
0
2020-12-04 12:27 0

A.

Aneta .....

Fachowiec 111

wydaje się ze troszkę za mało, taką metodę hybrydową mamy tutaj :
https://postepowania.metro.waw.pl/app/demand/notice/public/2635/details
proszę sobie z nimi porównać zapisy. i uzupełnić . :-) (dobrze napisane daj :-)
wydaje się ze troszkę za mało, taką metodę hybrydową mamy tutaj : https://postepowania.metro.waw.pl/app/demand/notice/public/2635/details proszę sobie z nimi porównać zapisy. i uzupełnić . :-) (dobrze napisane daj :-)
0
2020-12-06 17:52 1
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy